Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy zadania w postępowaniu POW.ZP.272.1.03.2014

2014-04-17 14:39:08

Kijany, dnia 17.04.2014r. Numer sprawy POW.ZP.272.1.03.2014 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

W związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym z dnia 08.04.2014r. na wykonanie zadania pod nazwą: remont pomieszczeń mieszkalnych w obiekcie Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Kijanach, obejmujący w szczególności:
• naprawę, położenie gładzi gipsowej i malowanie ścian i sufitów o powierzchni nie większej niż 400 m2 .
• zamocowanie listew przypodłogowych we wskazanych pomieszczeniach w obiekcie PO-W w Kijanach w ilości nie większej niż 600mb.
w ramach projektu „Poprawa jakości usług świadczonych w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Kijanach”, zwanego dalej „Projektem” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi w Unii Europejskiej,
przedmiotowe zadanie powierza się:
FIRMIE: Klimek Mariusz URB, ul. Szkolna 15, Jakubowice Konińskie, 21-003 Ciecierzyn.
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp. Zgodnie z art. 4 pkt. 8 w/w ustawy Pzp niniejsze zamówienie podlega wyłączeniu od stosowania ustawy Pzp.
UZASADNIENIE
Przedmiotowe postępowanie było prowadzone w trybie zapytania ofertowego. W związku z umieszczeniem zapytania ofertowego na stronie WWW.sppw.powiatleczynski.pl, do zamawiającego przesłano trzy oferty, spełniające kryterium wyboru. Zamawiający wybrał ofertę, która została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o zastosowane kryterium. Firma pod nazwą: Klimek Mariusz URB, ul. Szkolna 15, Jakubowice Konińskie, 21-003 Ciecierzyn za wykonanie zamówienia zaproponowała najkorzystniejszą ofertę pod względem ceny. Wyłoniony Wykonawca posiada doświadczenie, umiejętności i wiedzę z zakresu przedmiotowego zadania.
Wyżej wskazana oferty jest najkorzystniejsza pod względem kryteriów oceny określonych w Zapytaniu ofertowym (tj. cena ofertowa brutto - waga 100%), którym to kryterium Zamawiający kierował się przy wyborze.
Dziękujemy za udział w postępowaniu

Agnieszka Korzeniewska
Dyrektor PO-W
(podpis Koordynatora Projektu )

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2020 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron krakówtworzenie stron kraków