Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy pamiątkowej ( nr 2 )

2014-04-23 12:34:36

Dla zadania: wykonanie tablicy pamiątkowej dla projektu: „Poprawa jakości usług świadczonych w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej w Kijanach” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi w Unii Europejskiej I. Nazwa i adres zamawiającego: Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Kijanach, Kijany 19b, 21-077 Spiczyn NIP 5050016477

godziny urzędowania: poniedziałek – piątek 700-1500

tel/fax 081 75 77 133,
e-mail: wpowkijany@interia.pl
adres strony internetowej: www.sppw.powiatleczynski.pl,
zaprasza do złożenia oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie w postępowaniu
na Wykonanie tablicy pamiątkowej dla projektu „Poprawa jakości usług świadczonych w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej w Kijanach” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi w Unii Europejskiej

II. Tryb
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759
z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp. Zgodnie z art. 4 pkt. 8 w/w ustawy Pzp niniejsze zamówienie podlega wyłączeniu od stosowania ustawy Pzp.

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego tablicy pamiątkowej dla projektu „Poprawa jakości usług świadczonych w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej w Kijanach” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi w Unii Europejskiej

Forma i treść tablic określona została szczegółowo w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1).


IV. Termin wykonania przedmiotu zamówienia - do 15.06.2014 r.


V. Sposób przygotowania oferty
Ofertę cenową z podaniem kwoty netto / VAT / brutto proszę przygotować zgodnie
z formularzem (załącznik nr 2) i przekazać, zgodnie z wyborem Wykonawcy, drogą: pocztą tradycyjną lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego do dnia 29.04.2014r., do godz.13.00.
Do oferty należy dołączyć podpisaną klauzulę antykorupcyjną ( załącznik nr 3).
W przypadku Wykonawcy, nie będącego osobą fizyczną do oferty należy załączyć dokument rejestrowy, określający jego formę organizacyjno-prawną, oraz sposób reprezentacji wykonawcy. Dokument winien być aktualny na dzień składania oferty.
Jeżeli oferta jest podpisywana przez pełnomocnika, do oferty należy załączyć upoważnienie /pełnomocnictwo/ do podpisania oferty.
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

VI. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów
Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami ze strony Zamawiającego jest: Marta Piwońska, zastępca dyrektora PO-W

VII. Kryteria oceny ofert
Zamawiający dokona oceny ofert zgodnie z poniższym:
Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie kryterium ceny, tj.: cena ofertowa brutto za całość zamówienia – waga 100%.
Za najkorzystniejszą ofertę zamawiający uzna ofertę obejmująca wykonanie opisanego przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie i zgodnie z wymaganiami oraz zawierającą najniższą cenę ofertową brutto.


VIII. Wynik postępowania
O wyborze oferty zamawiający powiadomi wykonawców.

Lista załączników:
1. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
2. Załącznik nr 2 – Formularz oferty
3. Załącznik nr 3 – Klauzula antykorupcyjna


Agnieszka Korzeniewska
Dyrektor Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Kijanach
Podpis Zamawiającego

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2021 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron warszawaprojektowanie stron warszawa