Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 27.05.2014r.

2014-06-05 13:04:10

dotyczące wyboru Wykonawcy usługi szkoleniowej dla pracowników Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Kijanach realizowanej w ramach projektu: „Poprawa jakości usług świadczonych w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej w Kijanach” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi w Unii Europejskiej


Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza w Kijanach unieważnia zapytanie ofertowe z dnia 27.05.2014r. dotyczące wyboru wykonawcy usługi szkoleniowej pod nazwą: "Prowadzenie dokumentacji wychowanka całodobowej placówki opiekuńczo - wychowawczej" dla kadry pracującej bezpośrednio z wychowankami, mającej na celu podniesienie kwalifikacji personelu bezpośrednio pracującego z wychowankami.
UZASADNIENIE
Zamawiający informuje, że we wskazanym w Zapytaniu Ofertowym terminie do Zamawiającego wpłynęła jedna ważna, spełniająca wymagania formalne Oferta Cenowa.
Powodem unieważnienia postępowania jest zapis: punkt 7) Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie udzielania zamówień w ramach SPPW, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29.01.2004r. – PZP.
Wykonawca, który złożył odpowiedź na w/w zapytanie ofertowe zostanie poinformowany
o unieważnieniu drogą mailową.
Od decyzji podjętej przez Zamawiającego nie przysługuje odwołanie. Wszelkie pisma składane przez Wykonawców mające charakter odwołania od rozstrzygnięć Komisji, Zamawiający pozostawi bez rozpatrzenia.
Agnieszka Korzeniewska
Dyrektor
Placówki Opiekuńczo – Wychowawcza w Kijanach
Koordynator Projektu

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2020 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie strontworzenie stron