Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Jednostki dodatkowe » Szwajcarsko-polski ... » Zapytanie ofertowe nr 2 ...

Zapytanie ofertowe nr 2 dla zadania: Przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: „Prowadzenie dokumentacji wychowanka całodobowej placówki opiekuńczo- wychowawczej” dla pracowników P0-W.

2014-06-05 13:47:04

Znak sprawy: POW.ZP.272.1.06.2014 Kijany, dnia 05.06.2014r. Zapytanie ofertowe dla zadania: Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Kijanach realizowanych w ramach projektu: „Poprawa jakości usług świadczonych w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej w Kijanach” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi w Unii EuropejskiejI. DANE OGŁASZAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Kijanach,
Kijany 19b, 21-077 Spiczyn, NIP 5050016477, REGON 432732740
godziny urzędowania: poniedziałek – piątek 700-1500, tel/fax 081 75 77 133,
e-mail: wpowkijany@interia.pl, adres strony internetowej: www.sppw.powiatleczynski.pl,


Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia dla czternastu pracowników Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Kijanach realizowanych w ramach projektu „Poprawa jakości usług świadczonych w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej w Kijanach” zwanego dalej: Projektem.

II. Tryb
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423) zwaną dalej ustawą Pzp. Zgodnie z art. 4 pkt. 8 w/w ustawy Pzp niniejsze zamówienie podlega wyłączeniu od stosowania ustawy Pzp.

III. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu w siedzibie Zamawiającego szkolenia dla kadry pracującej bezpośrednio z wychowankami i kadry administracyjnej.
Cel szkolenia: Podniesienie kwalifikacji personelu bezpośrednio pracującego z wychowankami i kadry administracyjnej placówki poprzez udział w szkoleniach.
Temat szkolenia: „Prowadzenie dokumentacji wychowanka całodobowej placówki opiekuńczo- wychowawczej”. Szkolenie odbywać się będzie w siedzibie PO-W w Kijanach, Kijany 19b.
Świadczenie usługi przez Wykonawcę będzie przebiegać na warunkach określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym, w tym w szczególności zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.
a) W ramach usługi Wykonawca przeprowadzi łącznie 20 godzin szkolenia (w tym konsultacje; patrz ppkt b)) dla jednej czternastoosobowej grupy pracowników Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Kijanach.
Wykonawca przeprowadzi szkolenie w oparciu o opracowany własny, autorski materiał niezbędny do zagwarantowania wysokiej jakości dydaktycznej prowadzonych zajęć, według szczegółowego programu. Wykonawca przygotuje szczegółowy program szkolenia i załączy do oferty. Program będzie podlegał ocenie Zamawiającego pod względem zgodności ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.
b) W ramach usługi Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi szkolenia nie mniej niż ½ -godzinną konsultację indywidualną celem korekcji oraz ewaluacji konstruowanej dokumentacji.
c) W ramach usługi Wykonawca zapewni materiały szkoleniowe w postaci: skryptu dla każdego uczestnika; będącego zbiorem dokumentów wypracowanych podczas spotkań w formie płyty DVD i w wersji papierowej.
IV. Termin wykonania przedmiotu zamówienia.
Przeprowadzenie szkolenia z zakresu: Prowadzenie dokumentacji wychowanka całodobowej placówki opiekuńczo- wychowawczej w terminie: 30.06.2014r. - 04.07.2014r.
V. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) Posiadają doświadczenie, umiejętności i wiedzę z zakresu wybranych części - modułów ww. obszaru. Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada doświadczenie jeżeli wykaże, że personel szkolący skierowany do wykonania zadania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, wykonał z należytą starannością co najmniej dwie usługi obejmujące swym zakresem szkolenia o tematyce odpowiadającej przedmiotowi zamówienia w zakresie szkolenia, które oferuje, celem wykazania / spełnienia warunku, Wykonawca składa wykaz wykonanych usług zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania oraz dokumenty (np. referencje) potwierdzające należyte wykonanie wykazanych usług.
b) Do realizacji zamówienia skierują personel szkolący - trenerów posiadających niezbędne kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie, w szczególności:
 wykształcenie wyższe,
 doświadczenie w prowadzeniu szkoleń związanych tematycznie z obszarem instytucjonalnej pieczy zastępczej - minimum 100 godzin zajęć z dorosłymi,
 doświadczenie w przeprowadzeniu minimum dwóch szkoleń dla personelu placówki opiekuńczo- wychowawczej całodobowej lub świetlicy terapeutycznej lub co najmniej roczny staż pracy w tychże placówkach. /celem wykazania spełnienia warunku Wykonawca składa wykaz osób – personelu szkolącego – trenerów, którzy będą wykonywać zamówienie, podając informacje zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 5 do zapytania oraz dokumenty (np. referencje) potwierdzające należyte wykonanie przez trenera/ów minimum 100 godzin zajęć
z dorosłymi/
VI. Sposób przygotowania oferty
1. Ofertę zawierającą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia z podaniem kwoty netto /stawki i kwoty podatku VAT / kwoty brutto, należy przygotować zgodnie z formularzem załącznik nr 2 do zapytania i przekazać, pocztą tradycyjną lub złożyć osobiście w siedzibie zamawiającego do dnia 11.06.2014r., do godz.13.30.
2. Do oferty należy dołączyć:
 szczegółowy program szkolenia
 podpisaną klauzulę antykorupcyjną załącznik nr 3 do zapytania
 wykaz wykonanych usług zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania oraz wymagane dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wykazanych usług.
 wykaz osób –personelu szkolącego – trenerów, którzy będą wykonywać zamówienie, podając informacje zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 5 do zapytania oraz dokumenty potwierdzające należyte wykonanie przez trenera/ów minimum 100 godzin zajęć szkoleniowych.
 szczegółowy program szkolenia
3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów
Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami ze strony Zamawiającego jest: Marta Piwońska, zastępca dyrektora PO-W
VIII. Kryteria oceny ofert
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane załączniki złożona przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu, która otrzyma najwyższą liczbę punków, przy czym:
Cena stanowi 60 %
Doświadczenie personelu szkolącego – 40 %
Sposób oceny oferty:
ocena ofert według kryterium 1 Cena – max 60
Prowadzona będzie zgodnie ze wzorem: P= (CN /CR)x 60%
Gdzie: P- cena oferty , CN- najniższa zaoferowana cena (wartość brutto)
CR- cena oferty rozpatrywanej (wartość brutto)

ocena ofert według kryterium 2 Doświadczenie firmy – max 40
liczba usług polegających na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkolenia - za każde przeprowadzone szkolenie ponad wymagane minimum:
a/ 3 szkolenia odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia – 10 pkt
b/ 4 szkolenia odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia – 15 pkt
c/ 5 szkoleń odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia – 20 pkt

Ocena oferty zostanie policzona wg wzoru: P= (Pd/ Pn) x 40
Gdzie : P – punkty liczone dla danej oferty
Pd – punkty przyznane danej ofercie
Pn – maksymalna liczba punktów przyznanych spośród wszystkich ofert

Ilość uzyskanych punktów w poszczególnych kategoriach zostanie dodana.
Wyliczenie ostatecznej ilości punktów dla rozpatrywanej oferty nastąpi wg wzoru:
S = punkty za kryterium cena + punkty za kryterium doświadczenie
Gdzie:
S= ocena końcowa

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

IX. Wynik postępowania
O wyborze oferty zamawiający powiadomi Wykonawców.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.

X. Lista załączników:
1. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
2. Załącznik nr 2 – Formularz oferty
3. Załącznik nr 3 – Klauzula antykorupcyjna
4. Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych usług
5. Załącznik nr 5 – Wykaz personelu szkolącego, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.
Agnieszka Korzeniewska
Dyrektor PO-W w Kijanach
Podpis Zamawiającego

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2021 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron krakówprojektowanie stron kraków