Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pod nazwą : remont pomieszczeń mieszkalnych w obiekcie PO-W. ( nr 2)

2014-07-23 14:13:14

Kijany, dnia 23.07.2014r. Znak sprawy: POW.ZP.272.1.10.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Na wykonanie zadania pod nazwą: remont pomieszczeń mieszkalnych w obiekcie Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Kijanach Zadanie obejmuje: naprawę, położenie gładzi gipsowej i malowanie ścian i sufitów o powierzchni nie większej niż 100 m2 . Zadanie jest realizowane w ramach projektu „Poprawa jakości usług świadczonych w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Kijanach”, zwanego dalej „Projektem” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi w Unii Europejskiej

I. DANE OGŁASZAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Kijanach,
Kijany 19b, 21-077 Spiczyn, NIP 5050016477, REGON 432732740
godziny urzędowania: poniedziałek – piątek 700-1500, tel/fax 081 75 77 133,
e-mail: wpowkijany@interia.pl,
II. Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na: wykonanie remontu wybranych pomieszczeń mieszkalnych Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Kijanach, w ramach projektu „Poprawa jakości usług świadczonych w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej w Kijanach” zwanego dalej: Projektem.
III. Tryb
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp. Zgodnie z art. 4 pkt. 8 w/w ustawy Pzp niniejsze zamówienie podlega wyłączeniu od stosowania ustawy Pzp.
IV. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: remont pomieszczeń mieszkalnych w obiekcie Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Kijanach obejmującego w szczególności:
a) naprawę, położenie gładzi gipsowej i malowanie ścian i sufitów o powierzchni nie większej niż 100 m2,
2. W ramach przedmiotu zamówienia do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
a) Przygotowanie pomieszczeń do wykonywania robót; wyniesienie mebli.
b) Naprawa ścian i sufitów;
c) Położenie gładzi na powierzchni ścian i sufitów;
d) Pomalowanie powierzchni ścian i sufitów;
e) Uprzątnięcie miejsca pracy; wniesienie mebli;
V. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 doniniejszego zapytania.
VI. Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie prace i czynności objęte przedmiotem
zamówienia z poszanowaniem środowiska naturalnego, z wykorzystaniem środków ekologicznych, z materiałów własnych Wykonawcy o wysokiej jakości, dopuszczonych do stosowania w budownictwie.
VII. Termin wykonania przedmiotu zamówienia - w terminie ustalonym z Zamawiającym przypadającym w okresie między 05.08.2014r. – 20.08.2014r.
VIII. Warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
a) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Działalność gospodarcza prowadzona w zakresie przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania uprawnień do jej prowadzenia.
b) Posiadania wiedzy i doświadczenia.
Warunek zostanie uznany za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, należycie wykonał co najmniej dwie roboty budowlane obejmujące swym zakresem: położenie gładzi i malowanie pomieszczeń o wartości tych prac opiewającej na kwotę co najmniej 5.000,00 zł, każda z tych robót. Wykonawca celem wykazania spełniania warunku jest zobowiązany załączyć do oferty wykaz robót według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego zapytania oraz poświadczenia ( np. referencje) należytego wykonania każdej z wykazanych robót.
c) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający nie konkretyzuje wymagań w zakresie sposobu dokonywania oceny spełniania powyższego warunku. Warunek zostanie uznany za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z zapisem w Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
d) Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Zamawiający nie konkretyzuje wymagań w zakresie sposobu dokonywania oceny spełniania powyższego warunku. Warunek zostanie uznany za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z zapisem w Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
e) Niepodlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
Zamawiający nie konkretyzuje wymagań w zakresie sposobu dokonywania oceny spełniania powyższego warunku. Warunek zostanie uznany za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z zapisem w Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
IX. Sposób przygotowania oraz termin złożenia oferty.
1. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania Ofertowego. Oferta winna zawierać łączną cenę ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia z podaniem kwoty netto /stawki i kwoty podatku VAT / kwoty brutto. Cena podana w ofercie winna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
2. Cena ofertowa nie podlega zmianie po złożeniu oferty.
3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osobę/by upoważnioną/ne do reprezentacji Wykonawcy
5. Wzory dokumentów dołączone do niniejszego Zapytania Ofertowego powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty
6. Ofertę należy złożyć: pocztą elektroniczną na adres e-mail; wpowkijany@interia.pl lub faxem na nr 081 75 77 133.
7. Termin składania ofert upływa w dniu 28.07.2014., o godz.12.00. Decyduje data i godzina wpływu oferty na adres poczty e-mail lub faksu Zamawiającego
8. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9. W toku dokonywania badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
X. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami ze strony Zamawiającego jest: Marta Piwońska, zastępca dyrektora PO-W.
XI. Kryteria oceny ofert.
Cena ofertowa brutto - waga 100 %.
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane załączniki złożona przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz zawierająca najniższą cenę ofertową ( oferta otrzyma maksymalną ilość – 100 pkt.) Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie niższą ilość punktów.
XII. Wynik postępowania. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę.
Zamawiający poprawi w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki, rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie, zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji cen z wybranymi oferentami przed ostatecznym wyborem oferty i podpisaniem umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.
O wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawców.

XIII. Lista załączników:
1. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.
2. Załącznik nr 2 – Przedmiar robót.
3. Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy.
4. Załącznik nr 4 – Wykaz wykonanych robót.
5. Załącznik nr 5 – Klauzula antykorupcyjna.
Agnieszka Korzeniewska
Dyrektor PO-W w Kijanach

Podpis Zamawiającego

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2021 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron warszawaprojektowanie stron warszawa