Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy pamiątkowej (nr 4)

2014-08-06 12:12:30

Kijany, dnia 06.08.2014r. Znak sprawy: POW.ZP.272.1.11.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Dla zadania: wykonanie tablicy pamiątkowej dla projektu: „Poprawa jakości usług świadczonych w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej w Kijanach” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi w Unii Europejskiej

I. Nazwa i adres zamawiającego:
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Kijanach,
Kijany 19b, 21-077 Spiczyn, NIP 505001647, godziny urzędowania: poniedziałek – piątek 700-1500
tel/fax 081 75 77 133, e-mail: wpowkijany@interia.pl,

zaprasza do złożenia oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie w postępowaniu
na Wykonanie tablicy pamiątkowej dla projektu „Poprawa jakości usług świadczonych w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej w Kijanach” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi w Unii Europejskiej
II. Tryb
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp. Zgodnie z art. 4 pkt. 8 w/w ustawy Pzp niniejsze zamówienie podlega wyłączeniu od stosowania ustawy Pzp.

III. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostarczenie i montaż w siedzibie Zamawiającego tablicy pamiątkowej dla projektu „Poprawa jakości usług świadczonych w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej w Kijanach” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi w Unii Europejskiej. Forma i treść tablic określona została szczegółowo w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1).
IV. Termin wykonania przedmiotu zamówienia - do 10.09.2014 r.
V. Sposób przygotowania oferty
Ofertę cenową z podaniem kwoty netto / VAT / brutto proszę przygotować zgodnie
z formularzem (załącznik nr 2) i przekazać, zgodnie z wyborem Wykonawcy, pocztą elektroniczną na adres e-mail; wpowkijany@interia.pl lub faxem na nr 081 75 77 133.
Termin składania ofert upływa w dniu 11.08.2014., o godz.12.00.
Decyduje data i godzina wpływu oferty na adres poczty e-mail lub faksu Zamawiającego.
Do oferty należy dołączyć podpisaną klauzulę antykorupcyjną ( załącznik nr 3).
W przypadku Wykonawcy, nie będącego osobą fizyczną do oferty należy załączyć dokument rejestrowy, określający jego formę organizacyjno-prawną, oraz sposób reprezentacji wykonawcy. Dokument winien być aktualny na dzień składania oferty.
Jeżeli oferta jest podpisywana przez pełnomocnika, do oferty należy załączyć upoważnienie /pełnomocnictwo/ do podpisania oferty.
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
VI. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów
Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami ze strony Zamawiającego jest: Marta Piwońska, zastępca dyrektora PO-W
VII. Kryteria oceny ofert
Zamawiający dokona oceny ofert zgodnie z poniższym: Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie kryterium ceny, tj.: cena ofertowa brutto za całość zamówienia – waga 100%.
Za najkorzystniejszą ofertę zamawiający uzna ofertę obejmująca wykonanie opisanego przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie i zgodnie z wymaganiami oraz zawierającą najniższą cenę ofertową brutto.
VIII. Wynik postępowania
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę.
Zamawiający poprawi w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki, rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie, zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji cen z wybranymi oferentami przed ostatecznym wyborem oferty i podpisaniem umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.
O wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawców.
Lista załączników:
1. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
2. Załącznik nr 2 – Formularz oferty
3. Załącznik nr 3 – Klauzula antykorupcyjna

Agnieszka Korzeniewska
Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kijanach
Podpis Zamawiającego

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2020 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stronprojektowanie stron