Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Jednostki dodatkowe » Szwajcarsko-polski ... » Zawiadomienie o wyborze ...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w postępowaniu znak: POW.ZP.272.4.01.2013

2013-06-13 15:02:17

Kijany, dn.13.06.2013r. Znak sprawy: POW.ZP.272.4.01.2013 Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający: Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Kijanach, Kijany 19b, 21-077 Spiczyn
na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia, o wyborze najkorzystniejszej oferty
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pn. Modernizacja Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kijanach realizowanego w ramach projektu _Poprawa jakości usług świadczonych w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Kijanach_ współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi w Unii Europejskiej.

Za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:
Zakład Usług Remontowo – Budowlanych Waldemar Kuśmirski
ul. Szwajcarska 1/18, 20-861 Lublin
Uzasadnienie
Wyżej wskazana oferta jest najkorzystniejszą ofertą pod względem kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ (tj. cena ofertowa brutto - waga 100%, ), którym to kryterium Zamawiający kierował się przy wyborze.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, oferta jest ważna, nie podlega odrzuceniu i uzyskała maksymalną liczbę punktów tj. 100 pkt.
W niniejszym postępowaniu oferty złożyli wykonawcy i uzyskali punktację zgodnie
z poniższym.


Nr oferty
Nazwa, siedziba i adres wykonawcy Punktacja przyznana ofercie
w kryterium cena ofertowa
Łączna punktacja

1 P.H.U. „MARBUD” Zofia Musikowska – Bujak
21-003 Ciecierzyn 159B.
Oferta odrzucona
2 Przedsiębiorstwo Innowacyjne „INNOTECH” Sp. z o.o.
ul. Grygowej 23, 20-260 Lublin
63,67 pkt
3 Zakład Usług Remontowo – Budowlanych Waldemar Kuśmirski
ul. Szwajcarska 1/18, 20-861 Lublin
100,00 pkt
4 Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „Flis- Bud” Krzesimów 10, 21-007 Mełgiew
91,79 pkt

Dziękujemy za udział w postępowaniu
Agnieszka Korzeniewska
Dyrektor PO-W
Otrzymują: a/a

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2020 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

serwisy internetoweserwisy internetowe