Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy zadania.

2014-09-02 12:24:29

Kijany, dnia 02.09.2014r. Numer sprawy POW.ZP.272.1.12.2014 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Wartość zadania nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

W związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym z dnia 18.08.2014r. na wykonanie zadania pod nazwą: „Modernizacja oświetlenia wraz ze źródłami światła na LED - owe w budynku Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Kijanach” w ramach projektu „Poprawa jakości usług świadczonych w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Kijanach”, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi w Unii Europejskiej,
przedmiotowe zadanie powierza się:
FIRMIE: ENERBAS SPÓŁKA Z O.O. ul. Renesansowa 5A, 01-905 Warszawa,

UZASADNIENIE
Postępowanie było prowadzone w trybie zapytania ofertowego. W związku z umieszczeniem zapytania ofertowego na stronie WWW.sppw.powiatleczynski.pl,;oraz rozesłaniem zapytania do 3 firm; zamawiający informuje, że we wskazanym w Zapytaniu Ofertowym terminie do Zamawiającego wpłynęły 4 ważne, spełniające wymagania formalne Oferty Cenowe. Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Firmy: ENERBAS SPÓŁKA Z O.O. ul. Renesansowa 5A, 01-905 Warszawa, która za wykonanie zamówienia zaproponowała najkorzystniejszą ofertę pod względem ceny. Wyłoniony Wykonawca posiada doświadczenie, umiejętności i wiedzę z zakresu przedmiotowego zadania.
Dziękujemy za udział w postępowaniu

Agnieszka Korzeniewska
Dyrektor PO-W
(podpis Koordynatora Projektu )

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2020 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron warszawaprojektowanie stron warszawa