Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pod nazwą: "Modernizacja oświetlenia w pomieszczeniach Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Kijanach".

2015-02-02 15:52:49

Kijany, dnia 02.02.2015r. Znak sprawy: POW.ZP.272.1.1/2015/sppw ZAPYTANIE OFERTOWE Na wykonanie zadania pod nazwą: „Modernizacja oświetlenia w pomieszczeniach Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Kijanach”. Zadanie jest realizowane w ramach projektu „Poprawa jakości usług świadczonych w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Kijanach”, zwanego dalej „Projektem” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi w Unii Europejskiej

I. DANE OGŁASZAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Kijanach,
Kijany 19b, 21-077 Spiczyn, NIP 5050016477, REGON 432732740
godziny urzędowania: poniedziałek – piątek 700-1500, tel/fax 081 75 77 133,
e-mail: wpowkijany@interia.pl,
II. Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pod nazwą: „Modernizacja
oświetlenia w pomieszczeniach Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Kijanach”, w ramach projektu „Poprawa jakości usług świadczonych w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej w Kijanach” zwanego dalej: Projektem.
III. Tryb
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp. Zgodnie z art. 4 pkt. 8 w/w ustawy Pzp niniejsze zamówienie podlega wyłączeniu od stosowania ustawy Pzp.
IV. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji oświetlenia; w tym wymiana opraw oświetleniowych świetlówkowych na oprawy z modułami LED (nie świetlówkami LED lub taśmami LED)
wewnątrz budynku PO-W wraz z opracowaniem dokumentacji wykonawczej, w tym: sporządzenie dokumentacji z pomiaru natężenia oświetlenia.
Prace obejmują pomieszczenia mieszkalne wychowanków i pomieszczenia ogólnoużytkowe a w nich modernizację 40 punktów świetlnych o parametrach: 515 mm x 180 mm x 60mm; z LED; 30W; 3200lm; 3000K; dopuszczalna różnica w wymiarach zewnętrznych ± 5%;
Pomieszczenia zostaną wskazane przez Zamawiającego.
Ponadto zadanie będzie realizowane w pomieszczeniach toalet oraz pralni i łazienki dla niepełnosprawnych; w nich zakłada się modernizację 11 punktów świetlnych o parametrach: fi 288 x 80 mm; z LED; 13W; 1200lm; 3000K); dopuszczalna różnica w wymiarach zewnętrznych ± 5%;
Zadanie obejmuje:
• Przygotowanie stanowiska pracy dla wymiany opraw.
• Demontaż istniejących opraw ze świetlówkami liniowymi z zapłonem indukcyjnym i żarowym, żarówek oraz montaż w ich miejsce opraw ze źródłem światła LED; o mniejszym poborze mocy z dostosowaniem do normatywnego poziomu natężenia oraz równomierności oświetlenia.
• Podłączenie nowych opraw ze źródłami światła do istniejących czujników ruchu; w pomieszczeniach pralni, toalety i łazienki dla niepełnosprawnych.
• Po zakończeniu montażu Zamawiający wymaga uporządkowania i przywrócenia do stanu poprzedzającego roboty (wyrównanie podłoża z wymalowaniem farbą pustych placów po ewentualnie zdemontowanych oprawach).
• Wykonanie po zakończeniu robót montażowo – budowlanych badań i sprawdzeń oraz sporządzenia z przedmiotów badań i sprawdzeń stosownych protokołów w zakresie pomiaru natężenia oświetlenia w pomieszczeniach w których zainstalowano nowe oświetlenie.
• Przy organizacji pracy Wykonawca weźmie pod uwagę, że realizacja robót będzie odbywać się w obiekcie czynnym, w którym przebywają dzieci i młodzież.

V. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 – Normy i parametry.
VI. Wszelkie koszty związane z przedmiotem zamówienia ponosi Wykonawca.
VII. Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie prace i czynności objęte przedmiotem
zamówienia z poszanowaniem środowiska naturalnego, z wykorzystaniem środków ekologicznych, z materiałów własnych Wykonawcy o wysokiej jakości, dopuszczonych do stosowania w budownictwie.
VII. Termin wykonania przedmiotu zamówienia - w terminie ustalonym z Zamawiającym przypadającym w okresie między 12.02.2015r. – 25.02.2015r.
VIII. Warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
a) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Działalność gospodarcza prowadzona w zakresie przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania uprawnień do jej prowadzenia.
b) Posiadania wiedzy i doświadczenia.
Warunek zostanie uznany za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, należycie wykonał co najmniej dwie roboty obejmujące swym zakresem– wykonanie lub remont lub modernizację oświetlenia o wartości tych prac opiewającej na kwotę co najmniej 10.000,00 zł, każda z tych robót.
Wykonawca celem wykazania spełniania warunku jest zobowiązany załączyć do oferty wykaz robót według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania oraz poświadczenia ( np. referencje, protokoły odbioru) należytego wykonania każdej ze wskazanych robót.
c) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający nie konkretyzuje wymagań w zakresie sposobu dokonywania oceny spełniania powyższego warunku. Warunek zostanie uznany za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z zapisem w Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
d) Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Zamawiający nie konkretyzuje wymagań w zakresie sposobu dokonywania oceny spełniania powyższego warunku. Warunek zostanie uznany za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z zapisem w Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
e) Niepodlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
Zamawiający nie konkretyzuje wymagań w zakresie sposobu dokonywania oceny spełniania powyższego warunku. Warunek zostanie uznany za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z zapisem w Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
Zamawiający umożliwi przeprowadzenie wizji lokalnej celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy.
IX. Sposób przygotowania oraz termin złożenia oferty.
1. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego. Oferta winna zawierać łączną cenę ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia z podaniem kwoty netto /stawki i kwoty podatku VAT / kwoty brutto. Cena podana w ofercie winna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
2. Cena ofertowa nie podlega zmianie po złożeniu oferty.
3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osobę/by upoważnioną/ne do reprezentacji Wykonawcy
5. Wzory dokumentów dołączone do niniejszego Zapytania Ofertowego powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty
6. Ofertę należy złożyć: osobiście lub pocztą tradycyjną na adres Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Kijanach, Kijany 19b, 21-077 Spiczyn; z dopiskiem na kopercie: „Modernizacja oświetlenia”
7. Termin składania ofert upływa w dniu 05.02.2015r. o godz.15.00. Decyduje data i godzina wpływu oferty na adres Zamawiającego.
8. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9. W toku dokonywania badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
X. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami ze strony Zamawiającego jest: Marta Piwońska, zastępca dyrektora PO-W.
XI. Kryteria oceny ofert.
Cena ofertowa brutto - waga 100 %.
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane załączniki złożona przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz zawierająca najniższą cenę ofertową ( oferta otrzyma maksymalną ilość – 100 pkt.) Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie niższą ilość punktów.
XII. Wynik postępowania.
1) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę.
2) Zamawiający poprawi w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki, rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie, zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
3) Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji ceny z wybranymi oferentami przed ostatecznym wyborem oferty i podpisaniem umowy.
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.
5) O wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawców.

XIII. Lista załączników:
1. Załącznik nr 1 – Normy i parametry
2. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy.
3. Załącznik nr 3 – Wykaz wykonanych robót.
4. Załącznik nr 4 – Klauzula antykorupcyjna.


Sporządził: M.Piwońska
Zatwierdził: Dyrektor: A. KorzeniewskaDyrektor PO-W w Kijanach
Podpis ZamawiającegoPliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2021 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron warszawaprojektowanie stron warszawa