Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zawiadomienie o wyborze oferty.

2015-02-17 14:04:58

Kijany, dnia 06.02.2015r. Znak sprawy: POW.ZP.272.1.1/2015/sppw

Wartość zadania nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.
W związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym z dnia 02.02.2015r. na wykonanie zadania pod nazwą: „Modernizacja oświetlenia w pomieszczeniach Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Kijanach”, w ramach projektu „Poprawa jakości usług świadczonych w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Kijanach”, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi w Unii Europejskiej,
przedmiotowe zadanie powierza się:
FIRMIE: RBOL-INSTALACJE Radosław Boluk, ul. Kustronia 12/5, 20-241 Lublin
UZASADNIENIE
Postępowanie było prowadzone w trybie zapytania ofertowego. W związku z umieszczeniem zapytania ofertowego na stronie WWW.sppw.powiatleczynski.pl,;oraz rozesłaniem zapytań do potencjalnych firm; zamawiający informuje, że we wskazanym w Zapytaniu Ofertowym terminie do Zamawiającego wpłynęły 3 ważne, spełniające wymagania formalne Oferty Cenowe. Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Firmy: RBOL-INSTALACJE Radosław Boluk, ul. Kustronia 12/5, 20-241 Lublin, która za wykonanie zamówienia zaproponowała najkorzystniejszą ofertę pod względem ceny. Wyłoniony Wykonawca posiada doświadczenie, umiejętności i wiedzę z zakresu przedmiotowego zadania.Od decyzji podjętej przez Zamawiającego nie przysługuje odwołanie. Wszelkie pisma składane przez Wykonawców mające charakter odwołania od rozstrzygnięć Komisji, Zamawiający pozostawi bez rozpatrzenia.

Dziękujemy za udział w postępowaniu

Agnieszka Korzeniewska

Dyrektor PO-W

(podpis Koordynatora Projektu )

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2020 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

agencja interaktywnaagencja interaktywna