Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zapytanie ofertowe na realizację zadania: przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: "Diagnoza i terapia zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży" dla pracowników Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Kijanach

2015-02-02 18:31:09

Kijany, dnia 02.02.2015r. Znak sprawy: POW.ZP.272.1.2.2015/sppw Zapytanie ofertowe na zrealizowanie zadania pod nazwą: przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Kijanach realizowanego w ramach projektu: „Poprawa jakości usług świadczonych w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej w Kijanach” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi w Unii Europejskiej

I. Dane ogłaszającego zapytanie ofertowe. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Kijanach, Kijany 19b, 21-077 Spiczyn, NIP 5050016477, REGON 432732740, godziny urzędowania: poniedziałek – piątek 700-1500, tel/fax 081 75 77 133, e-mail: wpowkijany@interia.pl, http://domdziecka.powiatleczynski.pl/

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: „Diagnoza i terapia zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży” dla dwunastu pracowników Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Kijanach
II. Tryb. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp. Zgodnie z art. 4 pkt. 8 w/w ustawy Pzp niniejsze zamówienie podlega wyłączeniu od stosowania ustawy Pzp.
III. Opis przedmiotu zamówienia.
a) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu w siedzibie Zamawiającego szkolenia dla kadry pracującej bezpośrednio z wychowankami.
b) Cel: Podniesienie kwalifikacji personelu bezpośrednio pracującego z wychowankami placówki poprzez udział w szkoleniach.
c) Szkolenie odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego tj. w PO-W w Kijanach, Kijany 19b, 21-077 Spiczyn.
d) Świadczenie usługi przez Wykonawcę będzie przebiegać na warunkach określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym, w tym w szczególności zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.
e) W ramach usługi Wykonawca przeprowadzi łącznie 6 godzin szkolenia dla jednej dwunastoosobowej grupy pracowników Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Kijanach. Wykonawca przeprowadzi szkolenie w oparciu o opracowany własny, autorski materiał niezbędny do zagwarantowania wysokiej jakości dydaktycznej prowadzonych zajęć, według szczegółowego programu.
f) Wykonawca przygotuje szczegółowy program szkolenia i załączy do oferty.
g) Program będzie podlegał ocenie Zamawiającego pod względem zgodności ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.
h) W ramach usługi Wykonawca zapewni materiały dydaktyczno - szkoleniowe dla każdego uczestnika oraz jeden dla dokumentacji projektu; ponadto na zakończenie Wykonawca wręczy uczestnikom certyfikat ukończenia szkolenia.
i) W ramach usługi Wykonawca zapewni serwis kawowy dla uczestników szkolenia.
IV. Termin wykonania przedmiotu zamówienia. Przeprowadzenie szkolenia z zakresu: „Diagnoza i terapia zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży” w dniach między 16 a 27 lutego 2015r; szkolenie powinno być przeprowadzone w dnu roboczym od poniedziałku do piątku w godzinach między 8.00 -14.00.
V. Warunki udziału w postępowaniu O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) Posiadają status instytucji szkoleniowej w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r., nr 69, poz. 415 z późn. zm.) wpisanej do ogólnopolskiego rejestru instytucji szkoleniowych.
b) Posiadają doświadczenie, umiejętności i wiedzę z zakresu ww. obszaru. Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada doświadczenie jeżeli wykaże, że personel szkolący skierowany do wykonania zadania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, wykonał z należytą starannością co najmniej dwie usługi obejmujące swym zakresem szkolenia o tematyce odpowiadającej przedmiotowi zamówienia w zakresie szkolenia, które oferuje. Celem wykazania / spełnienia warunku, Wykonawca składa wykaz wykonanych usług zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania oraz dokumenty (np. referencje) potwierdzające należyte wykonanie wykazanych usług.
c) Do realizacji zamówienia Wykonawca skieruje personel szkolący - trenerów posiadających niezbędne kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie, w szczególności: wykształcenie wyższe psychologiczne; doświadczenie w prowadzeniu szkoleń związanych tematycznie z ww. obszarem- minimum 100 godzin zajęć z dorosłymi, minimum 3 lata doświadczenia jako trener,
VI. Sposób przygotowania oferty.
1) Ofertę zawierającą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia z podaniem kwoty netto /stawki i kwoty podatku VAT / kwoty brutto, należy przygotować zgodnie z formularzem załącznik nr 2 do zapytania.
2) Ofertę należy złożyć: osobiście lub pocztą tradycyjną na adres Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Kijanach, Kijany 19b, 21-077 Spiczyn; z dopiskiem na kopercie: „Oferta na przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Kijanach” do dnia 05.02.2015r. do godziny 15.00.
Do oferty należy dołączyć:
a) szczegółowy program szkolenia,
b) kopia poświadczenia statusu instytucji szkoleniowej w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r., nr 69, poz. 415 z późn. zm.) wpisanej do ogólnopolskiego rejestru instytucji szkoleniowych.
c) podpisaną klauzulę antykorupcyjną załącznik nr 3 do zapytania,
d) wykaz wykonanych usług zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania oraz wymagane dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wykazanych usług.
e) wykaz osób – personelu szkolącego – trenerów, którzy będą wykonywać zamówienie, podając informacje zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 5 do zapytania oraz dokumenty potwierdzające należyte wykonanie przez trenera/ów minimum 100 godzin zajęć szkoleniowych.
VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami ze strony Zamawiającego jest: Marta Piwońska, zastępca dyrektora PO-W
VIII. Kryteria oceny ofert. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane załączniki złożona przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu, która otrzyma najwyższą liczbę punków, przy czym:
Cena stanowi 80 %
Doświadczenie personelu szkolącego – 20 %
Sposób oceny oferty:
ocena ofert według kryterium 1 Cena – max 80
Prowadzona będzie zgodnie ze wzorem: P= (CN /CR)x 80%
Gdzie: P- cena oferty , CN- najniższa zaoferowana cena (wartość brutto)
CR- cena oferty rozpatrywanej (wartość brutto)
ocena ofert według kryterium 2 Doświadczenie firmy – max 20
liczba usług polegających na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkolenia, w tym za wymagane minimum przyznane zostanie 5 pkt;
za każde przeprowadzone szkolenie ponad wymagane minimum, odpowiednio zostanie przyznane:
a/ 3 szkolenia odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia – 10 pkt
b/ 4 szkolenia odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia – 15 pkt
c/ 5 szkoleń odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia – 20 pkt
Ocena oferty zostanie policzona wg wzoru: P= (Pd/ Pn) x 20
Gdzie : P – punkty liczone dla danej oferty
Pd – punkty przyznane danej ofercie
Pn – maksymalna liczba punktów przyznanych spośród wszystkich ofert
Ilość uzyskanych punktów w poszczególnych kategoriach zostanie dodana.
Wyliczenie ostatecznej ilości punktów dla rozpatrywanej oferty nastąpi wg wzoru:
S = punkty za kryterium cena + punkty za kryterium doświadczenie. Gdzie: S = ocena końcowa
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
XII. Wynik postępowania. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę. Zamawiający poprawi w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki, rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie, zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji ceny z wybranymi oferentami przed ostatecznym wyborem oferty i podpisaniem umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.
O wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawców.

X. Lista załączników:
1. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
2. Załącznik nr 2 – Formularz oferty
3. Załącznik nr 3 – Klauzula antykorupcyjna
4. Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych usług
5. Załącznik nr 5 – Wykaz personelu szkolącego, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.

Sporządził: M.Piwońska
Zatwierdził: Dyrektor: A. KorzeniewskaDyrektor PO-W w Kijanach
Podpis Zamawiającego


Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2020 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie strontworzenie stron