Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zapytanie ofertowe na wyodrębnienie części administracyjnej poprzez postawienie ścianki działowej z drzwiami wewnętrznymi na korytarzu I piętra oddzielającej pomieszczenia mieszkalne wychowanków od pomieszczeń biurowych w obiekcie PO-W

2015-02-12 14:59:46

Kijany, dnia 12.02.2015r. Znak sprawy: POW.ZP.272.1.3.2015.sppw Zadanie jest realizowane w ramach projektu „Poprawa jakości usług świadczonych w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Kijanach”, zwanego dalej „Projektem” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi w Unii Europejskiej.

I. DANE OGŁASZAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Kijanach,
Kijany 19b, 21-077 Spiczyn, NIP 5050016477, REGON 432732740
godziny urzędowania: poniedziałek – piątek 700-1500, tel/fax 081 75 77 133,
e-mail: wpowkijany@interia.pl,
Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na: wyodrębnienie części administracyjnej poprzez postawienie ścianki działowej z drzwiami wewnętrznymi na korytarzu I piętra oddzielającej pomieszczenia mieszkalne wychowanków od pomieszczeń biurowych w obiekcie Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Kijanach;, w ramach projektu „Poprawa jakości usług świadczonych w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej w Kijanach” zwanego dalej: Projektem.
II. Tryb
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp. Zgodnie z art. 4 pkt. 8 w/w ustawy Pzp niniejsze zamówienie podlega wyłączeniu od stosowania ustawy Pzp.
III. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: postawienie ścianki działowej z drzwiami wewnętrznymi na I piętrze w obiekcie Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Kijanach. Ściana oddzielać będzie pomieszczenia mieszkalne wychowanków od części administracyjno – biurowej. Rozwiązanie to przyczyni się do zapewnienia większej autonomii grup wychowawczych.
Zadanie obejmuje w szczególności:
a) Przygotowanie pomieszczenia do wykonywania robót;
b) Postawienie ścianki gipsowo – kartonowej o wymiarach szerokość 2,50 m; wysokość 1,70 m; grubość 10 cm (+/- 2 cm).
c) Wbudowanie drzwi wewnętrznych z płyty mdf przeszklonych o szerokości 90 cm; z ościeżnicą, z klamką; kolor i forma uzgodnione z Zamawiającym.
d) Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych; nowoutworzonej ściany – z gruntowaniem.
e) Doprowadzenie do stanu pierwotnego, przylegających ścian i sufitu poprzez ewentualne uzupełnienie ubytków i pomalowanie.
f) Zamocowanie listew przypodłogowych PCV; dopasowanych do istniejących już listew.
g) Wykonawca dokona uprzątnięcia miejsca pracy.
h) Wszystkie materiały potrzebne do wykonania robót będących przedmiotem zapytania ofertowego dostarcza Wykonawca. Wykonawca wykona roboty będące przedmiotem zapytania ofertowego przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów o jakości odpowiadającej obowiązującym przepisom, normom i standardom.
i) Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty będące przedmiotem zapytania ofertowego, licząc od dnia wystawienia faktury, po końcowym odbiorze robót.
j) Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy pomieszczenia do remontu w dni robocze oraz w soboty w godzinach od 7.00 do 18.00. Zamawiający udostępni Wykonawcy pobór wody i energii elektrycznej.
k) Przy organizacji pracy Wykonawca weźmie pod uwagę, że realizacja robót będzie odbywać się w obiekcie czynnym, w którym przebywają dzieci i młodzież.
l) Jeżeli w trakcie odbioru stwierdzone zostaną wady:
1/ nadające się do usunięcia, to Zamawiający może żądać od Wykonawcy ich usunięcia, wyznaczając termin usunięcia wad.
2/ uniemożliwiające użytkowanie remontowych pomieszczeń zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiający może żądać od Wykonawcy wykonania przedmiotu zamówienia po raz drugi.
Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez Zamawiającego protokół końcowego odbioru robót.
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Po wykonaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca wyda certyfikaty zgodności na wykonane roboty i zastosowany asortyment (farby, kleje, inne środki)
Zamawiający umożliwi przeprowadzenie wizji lokalnej celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy.
Przedmiot zamówienia powinien być wykonany z poszanowaniem środowiska naturalnego. Wykonane powłoki malarskie nie powinny wydzielać przykrego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia.
IV. Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie prace i czynności objęte przedmiotem
zamówienia z poszanowaniem środowiska naturalnego, z wykorzystaniem środków ekologicznych, z materiałów własnych Wykonawcy o wysokiej jakości, dopuszczonych do stosowania w budownictwie.
VII. Termin wykonania przedmiotu zamówienia - w terminie ustalonym z Zamawiającym przypadającym w okresie między 20.02.2015r. – 26.02.2015r.
VIII. Warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
a) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Działalność gospodarcza prowadzona w zakresie przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania uprawnień do jej prowadzenia.
b) Posiadania wiedzy i doświadczenia.
Zamawiający nie konkretyzuje wymagań w zakresie sposobu dokonywania oceny spełniania powyższego warunku. Warunek zostanie uznany za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z zapisem w Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
c) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający nie konkretyzuje wymagań w zakresie sposobu dokonywania oceny spełniania powyższego warunku. Warunek zostanie uznany za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z zapisem w Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
d) Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Zamawiający nie konkretyzuje wymagań w zakresie sposobu dokonywania oceny spełniania powyższego warunku. Warunek zostanie uznany za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z zapisem w Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
e) Niepodlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
Zamawiający nie konkretyzuje wymagań w zakresie sposobu dokonywania oceny spełniania powyższego warunku. Warunek zostanie uznany za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z zapisem w Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania Ofertowego.

IX. Sposób przygotowania oraz termin złożenia oferty.
1. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego. Oferta winna zawierać łączną cenę ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia z podaniem kwoty netto /stawki i kwoty podatku VAT / kwoty brutto. Cena podana w ofercie winna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
2. Cena ofertowa nie podlega zmianie po złożeniu oferty.
3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osobę/by upoważnioną/ne do reprezentacji Wykonawcy
5. Wzory dokumentów dołączone do niniejszego Zapytania Ofertowego powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty
6. Ofertę należy złożyć: pocztą elektroniczną na adres e-mail; wpowkijany@interia.pl lub faxem na nr 081 75 77 133.
7. Termin składania ofert upływa w dniu 16.02.2015r. o godz.12.00. Decyduje data i godzina wpływu oferty na adres poczty e-mail lub faksu Zamawiającego
8. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9. W toku dokonywania badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
X. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami ze strony Zamawiającego jest: Marta Piwońska, zastępca dyrektora PO-W.
XI. Kryteria oceny ofert.
Cena ofertowa brutto - waga 100 %.
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane załączniki złożona przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz zawierająca najniższą cenę ofertową ( oferta otrzyma maksymalną ilość – 100 pkt.) Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie niższą ilość punktów.
XII. Wynik postępowania.
1) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę.
2) Zamawiający poprawi w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki, rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie, zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
3) Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji ceny z wybranymi oferentami przed ostatecznym wyborem oferty i podpisaniem umowy.
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.
5) O wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawców.XIII. Lista załączników:
1. Załącznik nr 1 – Klauzula antykorupcyjna.
2. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy.

Sporządził: M.Piwońska
Zatwierdził: Dyrektor: A. KorzeniewskaDyrektor PO-W w Kijanach
Podpis Zamawiającego

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2020 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron wwwtworzenie stron www