Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zawiadomienie o wyborze Wykonawcy zadania

2015-02-16 14:55:21

Kijany, dnia 16.02.2015r. Numer sprawy POW.ZP.272.1.3.2015/sppw

W związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym z dnia 12.02.2015r. na wykonanie zadania pod nazwą: wyodrębnienie części administracyjnej poprzez postawienie ścianki działowej z drzwiami wewnętrznymi na korytarzu I piętra oddzielającej pomieszczenia mieszkalne wychowanków od pomieszczeń biurowych w obiekcie Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Kijanach; w ramach projektu „Poprawa jakości usług świadczonych w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Kijanach”, zwanego dalej „Projektem” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi w Unii Europejskiej,
przedmiotowe zadanie powierza się:
FIRMIE: P.P.H.U GIPS-BUD Tomasz Bielawski, ul. Plac Kościuszki 13, 21-010 Łęczna
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 811 i 915).
UZASADNIENIE
Przedmiotowe postępowanie było prowadzone w trybie zapytania ofertowego. W związku z umieszczeniem zapytania ofertowego na stronie WWW.sppw.powiatleczynski.pl, oraz rozesłaniem zapytania do 4-ech firm; do zamawiającego przesłano dwie oferty. Zamawiający wybrał ofertę, która została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o zastosowane kryterium tj. cena ofertowa brutto. Firma pod nazwą: P.P.H.U GIPS-BUD Tomasz Bielawski, ul. Plac Kościuszki 13, 21-010 Łęczna za wykonanie zamówienia zaproponowała korzystniejszą ofertę pod względem ceny. Wyłoniony Wykonawca posiada doświadczenie, umiejętności i wiedzę z zakresu przedmiotowego zadania.
Dziękujemy za udział w postępowaniu.

Agnieszka Korzeniewska
Dyrektor PO-W
(podpis Koordynatora Projektu )

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2021 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

sklepy internetowesklepy internetowe