Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych pn.: Modernizacja Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Kijanach

2013-08-21 08:18:48

Kijany, dnia 14.06.2013r. Znak sprawy: POW.ZP.272.1.02.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE Dyrektor Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Kijanach zaprasza do składania ofert na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych pn.: Modernizacja Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Kijanach w ramach projektu: „Poprawa jakości usług świadczonych w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej w Kijanach” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi w Unii Europejskiej

I. DANE OGŁASZAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Kijanach,
Kijany 19b, 21-077 Spiczyn, NIP 5050016477, REGON 432732740
godziny urzędowania: poniedziałek – piątek 700-1500, tel/fax 081 75 77 133,
e-mail: wpowkijany@interia.pl, adres strony internetowej: www.sppw.powiatleczynski.pl,
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zapytania ofertowego jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży ogólnobudowlanej nad wykonywaniem robót budowlanych pn.: Modernizacja Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Kijanach zgodnie z opracowaną dokumentacją i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiącymi załączniki do wglądu na stronie internetowej adres strony internetowej: www.sppw.powiatleczynski.pl, w zakładce zamówienia publiczne w ramach projektu: „Poprawa jakości usług świadczonych w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej w Kijanach” Obowiązki i prawa inspektora nadzoru wynikają z art. 25-27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 118). Nadzór należy pełnić zgodnie z ustawą Prawo budowlane, obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej.
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWNIENIA. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w okresie wykonywania inwestycji będącej przedmiotem nadzoru inwestorskiego oraz usunięcia usterek, włącznie z udziałem w odbiorze po usterkowym i gwarancyjnym.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
IV. PRZYGOTOWANIE OFERT Z ZAŁĄCZNIKAMI
Oferty należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Do oferty należy załączyć podpisaną klauzulę antykorupcyjna, stanowiącą załącznik nr 2.
Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu winien spełniać warunki:
1) posiadać uprawnienia do wykonywania nadzoru inwestorskiego w branży ogólnobudowlanej.
2) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie – Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada doświadczenie jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu złożenia ofert w niniejszym postępowaniu wykonał z należytą starannością co najmniej dwie usługi obejmujące swym zakresem sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych w budynkach, co potwierdzi dokumentami (np. referencje).
3) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe należy składać w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej w Kijanach, Kijany 19b, 21- 077 (sekretariat I piętro) do 21.06.2013r. do godziny 12.00; osobiście, za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji warunków objętych odpowiedzią na zapytanie ofertowe poprzez zaproszenie do bezpośredniej rozmowy w siedzibie Zamawiającego.
3. Złożenie ofert nie jest wiążące dla Zamawiającego.
4. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Kijanach z tytułu otrzymania niniejszego zapytania ofertowego oraz przygotowania i złożenia oferty na to zapytanie.
5. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Kijanach zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
Dyrektor PO-W
Agnieszka Korzeniewska
Załączniki:
1. klauzula antykorupcyjna
2. formularz ofertowy

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2021 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron wwwtworzenie stron www