Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Jednostki dodatkowe » Szwajcarsko-polski ... » Zapytanie ofertowe NR 2 ...

Zapytanie ofertowe NR 2 na przeprowadzenie szkoleń dla pracowników POW w trybie zapytania o cenę w postepowaniu znak POW.ZP.272.1.03.2013

2013-08-21 08:07:23

Dla zadania: Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Kijanach realizowanych w ramach projektu: „Poprawa jakości usług świadczonych w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej w Kijanach” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi w Unii Europejskiej

I. DANE OGŁASZAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Kijanach,
Kijany 19b, 21-077 Spiczyn, NIP 5050016477, REGON 432732740
godziny urzędowania: poniedziałek – piątek 700-1500, tel/fax 081 75 77 133,
e-mail: wpowkijany@interia.pl, adres strony internetowej: www.sppw.powiat.leczynski.pl,

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie szkoleń dla trzynastu pracowników Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Kijanach realizowanych w ramach projektu „Poprawa jakości usług świadczonych w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej w Kijanach” zwanego dalej: Projektem.

II. Tryb
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp. Zgodnie z art. 4 pkt. 8 w/w ustawy Pzp niniejsze zamówienie podlega wyłączeniu od stosowania ustawy Pzp.

III. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu w siedzibie Zamawiającego szkoleń dla kadry pracującej bezpośrednio z wychowankami.
Cel szkoleń: Podniesienie kwalifikacji personelu bezpośrednio pracującego z wychowankami placówki poprzez udział w szkoleniach.

Zamawiający dokonuje podziału przedmiotu zamówienia na części i dopuszcza składanie ofert częściowych w zakresie jednej lub wszystkich niżej opisanych części postępowania – modułów szkoleniowych:
Część nr 1: Przeprowadzenie szkolenia z zakresu socjoterapii
Część nr 2: Przeprowadzenie szkolenia z zakresu nauki o więzi.
Część nr 3: Przeprowadzenie szkolenia z zakresu: Systemowe rozumienie rodziny. Podejście systemowe w terapii rodzin.

Część I: Przeprowadzenie szkolenia z zakresu socjoterapii
W ramach usługi Wykonawca przeprowadzi łącznie 40 godzin szkoleń dla jednej dwunastoosobowej grupy pracowników Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Kijanach.
Szkolenia odbywać się będą w siedzibie PO-W w Kijanach, Kijany 19b.
Świadczenie usługi przez Wykonawcę będzie przebiegać na warunkach określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym, w tym w szczególności zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.
Wykonawca przeprowadzi szkolenie według szczegółowego programu. Wykonawca przygotuje i załączy do oferty szczegółowy program szkolenia obejmujący tematykę zajęć co najmniej w zakresie wskazanym w załączniku nr 1 do zapytania. Program będzie podlegał ocenie Zamawiającego pod względem zgodności ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.

Część II: Przeprowadzenie szkolenia z zakresu nauki o więzi.
W ramach usługi Wykonawca przeprowadzi łącznie 10 godzin szkoleń dla jednej trzynastoosobowej grupy pracowników Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Kijanach.
Świadczenie usługi przez Wykonawcę będzie przebiegać na warunkach określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym, w tym w szczególności zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.
Wykonawca przeprowadzi szkolenie w oparciu o opracowany własny, autorski materiał niezbędny do zagwarantowania wysokiej jakości dydaktycznej prowadzonych zajęć, według szczegółowego programu. Wykonawca przygotuje szczegółowy program szkolenia i załączy do oferty. Program będzie podlegał ocenie Zamawiającego pod względem zgodności ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.

Część III: Przeprowadzenie szkolenia z zakresu: Systemowe rozumienie rodziny. Podejście systemowe w terapii rodzin.
W ramach usługi Wykonawca przeprowadzi łącznie 20 godzin szkoleń dla jednej trzynastoosobowej grupy pracowników Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Kijanach.
Szkolenia odbywać się będą w siedzibie PO-W w Kijanach, Kijany 19b.
Świadczenie usługi przez Wykonawcę będzie przebiegać na warunkach określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym, w tym w szczególności zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.
Wykonawca przeprowadzi szkolenie w oparciu o opracowany własny, autorski materiał niezbędny do zagwarantowania wysokiej jakości dydaktycznej prowadzonych zajęć, według szczegółowego programu. Wykonawca przygotuje szczegółowy program szkolenia i załączy do oferty. Program będzie podlegał ocenie Zamawiającego pod względem zgodności ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.
IV. Termin wykonania przedmiotu zamówienia.
Część I: Przeprowadzenie szkolenia z zakresu socjoterapii
w terminie od 01.09.2013r. do 31.12.2013r.
Część II: Przeprowadzenie szkolenia z zakresu nauki o więzi
w terminie od 01.01.2014r. do 31.03.2014r.
Część III: Przeprowadzenie szkolenia z zakresu: Systemowe rozumienie rodziny. Podejście systemowe w terapii rodzin
w terminie od 01.01.2014r. do 30.06.2014r.

V. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Posiadają doświadczenie, umiejętności i wiedzę z zakresu wybranych części - modułów szkoleniowych – Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada doświadczenie jeżeli wykaże, że personel szkolący skierowany do wykonania zadania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, wykonał z należytą starannością co najmniej dwie usługi obejmujące swym zakresem szkolenia o tematyce odpowiadającej przedmiotowi zamówienia w zakresie części –modułu szkoleniowego, której wykonanie oferuje.
/celem wykazania spełnienia warunku Wykonawca składa wykaz wykonanych usług zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania oraz dokumenty (np. referencje) potwierdzające należyte wykonanie wykazanych usług
2. Do realizacji zamówienia skierują personel szkolący - trenerów posiadających niezbędne kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie, w szczególności:
1) wykształcenie wyższe,
2) doświadczenie w prowadzeniu szkoleń związanych tematycznie z obszarem instytucjonalnej pieczy zastępczej - minimum 100 godzin zajęć z dorosłymi,
3) doświadczenie w przeprowadzeniu minimum dwóch szkoleń dla personelu placówki opiekuńczo- wychowawczej całodobowej lub świetlicy terapeutycznej
lub co najmniej roczny staż pracy w tychże placówkach.
/celem wykazania spełnienia warunku Wykonawca składa wykaz osób – personelu szkolącego – trenerów, którzy będą wykonywać zamówienie, podając informacje zgodnie
z formularzem stanowiącym załącznik nr 5 do zapytania oraz dokumenty (np. referencje) potwierdzające należyte wykonanie przez trenera/ów minimum 100 godzin zajęć
z dorosłymi/
VI. Sposób przygotowania oferty
1. Ofertę zawierającą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie każdej
z części – modułu szkoleniowego oddzielnie, z podaniem kwoty netto /stawki i kwoty podatku VAT / kwoty brutto, należy przygotować zgodnie z formularzem załącznik nr 2 do zapytania i przekazać, pocztą tradycyjną lub złożyć osobiście w siedzibie zamawiającego do dnia 22.07.2013r., do godz.12.00.
2. Do oferty należy dołączyć:
1) szczegółowy program/my szkolenia (dla każdej części- modułu szkoleniowego oddzielnie)
2) podpisaną klauzulę antykorupcyjną załącznik nr 3 do zapytania,
3) wykaz wykonanych usług zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania oraz wymagane dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wykazanych usług /w zakresie każdej z części – modułu szkoleniowego oddzielnie/
4) wykaz osób –personelu szkolącego – trenerów, którzy będą wykonywać zamówienie, podając informacje zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 5 do zapytania oraz dokumenty potwierdzające należyte wykonanie przez trenera/ów minimum 100 godzin zajęć szkoleniowych.
3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów
Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami ze strony Zamawiającego jest: Marta Piwońska, zastępca dyrektora PO-W

VIII. Kryteria oceny ofert
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane załączniki złożona przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu. oraz otrzyma najwyższą liczbę punków, przy czym:
Cena stanowi 80 %
Doświadczenie personelu szkolącego – 20 %
Badanie, ocena i wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w zakresie każdej z części – modułu szkoleniowego oddzielnie.

IX. Wynik postępowania
O wyborze oferty zamawiający powiadomi Wykonawców.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.

X. Lista załączników:
1. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
2. Załącznik nr 2 – Formularz oferty
3. Załącznik nr 3 – Klauzula antykorupcyjna
4. Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych usług
5. Załącznik nr 5 – Wykaz personelu szkolącego, który będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.Agnieszka Korzeniewska
Dyrektor PO-W w Kijanach
……………………………
Podpis Zamawiającego

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2021 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron warszawaprojektowanie stron warszawa