Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zapytanie ofertowe na catering dla uczestników szkoleń prowadzone w trybie zapytania ofertowego w postepowaniu o nr POW.ZP.272.1.04.2013

2013-08-02 11:33:13

Dla zadania: Przygotowanie i dostawa wyżywienia zwanego dalej „catering”, „usługa cateringowa”, lub „posiłek” dla uczestników szkolenia, w celu realizacji części szkoleniowej w zakresie: „Socjoterapia”, projektu „Poprawa jakości usług świadczonych w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Kijanach”, zwanego dalej „Projektem” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi w Unii Europejskiej

I. DANE OGŁASZAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Kijanach,
Kijany 19b, 21-077 Spiczyn, NIP 5050016477, REGON 432732740
godziny urzędowania: poniedziałek – piątek 700-1500, tel/fax 081 75 77 133,
e-mail: wpowkijany@interia.pl, adres strony internetowej: www.sppw.powiatleczynski.pl,
Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na catering dla dwunastu pracowników Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Kijanach uczestników szkolenia z socjoterapii oraz trenera; razem trzynastu osób, uczestniczących w ww.szkoleniu w ramach projektu „Poprawa jakości usług świadczonych w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej w Kijanach” zwanego dalej: Projektem.
II. Tryb
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp. Zgodnie z art. 4 pkt. 8 w/w ustawy Pzp niniejsze zamówienie podlega wyłączeniu od stosowania ustawy Pzp.
III. Opis przedmiotu zamówienia:
Przygotowanie i dostawa wyżywienia zwanego dalej „catering”, „usługa cateringowa”, lub „posiłek” dla uczestników szkolenia w celu realizacji I części szkoleniowej projektu „Poprawa jakości usług świadczonych w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Kijanach”, zwanego dalej „Projekt”.
Usługa cateringowa rozumiana jest jako dostawa zimnych (kanapka/i, przekąski) posiłków, serwisu kawy, herbaty, wody/napojów, ciasteczek deserowych, owoców, dodatków (cytryna, cukier); w tym serwis i obsługa po zakończeniu dnia szkoleniowego.
Świadczenie usługi cateringowej polegać ma na przygotowaniu, dostarczeniu i podaniu posiłków (rozłożenie na stołach) do wskazanej Sali szkoleniowej na terenie PO-W w Kijanach dla uczestników szkolenia „Socjoterapia”, dla 1 grupy – razem 12 os.+ 1 os. prowadząca, 8 dni szkoleniowych, 104 posiłki, z zachowaniem jakości i warunków usługi, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
Usługa cateringowa musi odbywać się z poszanowaniem środowiska naturalnego, z wykorzystaniem opakowań ekologicznych.
IV. Termin wykonania przedmiotu zamówienia.
Wykonanie usługi cateringowej w terminie od 01.09.2013r. do 31.12.2013r.
Okres dostawy: według harmonogramu szkolenia – (harmonogram orientacyjny; może ulegać zmianom; zamawiający poinformuje o terminach szkoleń wykonawcę). Adres dostawy: Kijany 19b, 21-077 Spiczyn. Czas dostawy: w dni zajęć szkoleniowych od g. 8.00 -14.00. Przeciętna ilość dni kursowych w tygodniu: 1 dzień.
V. Warunki udziału w postępowaniu O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: a) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Działalność gospodarcza prowadzona w zakresie przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania uprawnień do jej prowadzenia.
b) Posiadania wiedzy i doświadczenia.
Zamawiający nie konkretyzuje wymagań w zakresie sposobu dokonywania oceny spełniania powyższego warunku. Warunek zostanie uznany za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.
c) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający nie konkretyzuje wymagań w zakresie sposobu dokonywania oceny spełniania powyższego warunku. Warunek zostanie uznany za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania.
d) Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiający nie konkretyzuje wymagań w zakresie sposobu dokonywania oceny spełniania powyższego warunku. Warunek zostanie uznany za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania.
2. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą się, iż nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego wykaże, że brak jest podstaw do jego wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

VI. Sposób przygotowania oferty
1. Ofertę cenową należy złożyć na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1; zawierającą łączną cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia z podaniem kwoty netto /stawki i kwoty podatku VAT / kwoty brutto i przekazać, pocztą tradycyjną lub złożyć osobiście w siedzibie zamawiającego do dnia 16.08.2013r., do godz.12.00.
2. Oferta cenowa winna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Nie dopuszcza się możliwości składania wariantów cenowych przedmiotu oferty.
3. Cena przedmiotu oferty nie podlega zmianie po złożeniu oferty.
4. Do oferty należy dołączyć:
1) szczegółową Specyfikację 1 sztuki przedmiotu oferty.
2) podpisaną klauzulę antykorupcyjną załącznik nr 2 do zapytania.
5. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. W toku dokonywania badania i oceny ofert, Wysyłający zapytanie może żądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert
VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.
Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami ze strony Zamawiającego jest: Marta Piwońska, zastępca dyrektora PO-W VIII. Kryteria oceny ofert
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane załączniki złożona przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu. oraz otrzyma najwyższą liczbę punków, przy czym: Cena stanowi 100 % IX. Wynik postępowania
O wyborze oferty zamawiający powiadomi Wykonawców.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.
X. Lista załączników:
1. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
2. Załącznik nr 2 – Klauzula antykorupcyjna
3. Załącznik nr 3 – Formularz oferty 4. Załącznik nr 4 – Szczegółowa specyfikacja 1 sztuki oferty
Agnieszka Korzeniewska
Dyrektor PO-W w Kijanach

Podpis Zamawiającego

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2020 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stronprojektowanie stron