Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zapytanie ofertowe na czyszczenie i konserwację wykładzin elastycznych w obiekcie PO-W prowadzone w trybie zapytania ofertowego w postepowaniu nr POW.ZP.272.1.05.2013

2013-08-08 10:21:35

Kijany, dnia 08.08.2013r. Znak sprawy: POW.ZP.272.1.05.2013 Wg Rozdzielnika ZAPYTANIE OFERTOWE Na wykonanie zadania pod nazwą: czyszczenie i konserwacja wykładzin podłogowych elastycznych: typu PCV, linoleum w obiekcie PO-W w Kijanach. Zadanie jest realizowane w ramach projektu „Poprawa jakości usług świadczonych w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Kijanach”, zwanego dalej „Projektem” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi w Unii Europejskiej

I. DANE OGŁASZAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Kijanach,
Kijany 19b, 21-077 Spiczyn, NIP 5050016477, REGON 432732740
godziny urzędowania: poniedziałek – piątek 700-1500, tel/fax 081 75 77 133,
e-mail: wpowkijany@interia.pl, adres strony internetowej: www.sppw.powiatleczynski.pl,

II. Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na czyszczenie i konserwację 750 m2 powierzchni podłóg Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Kijanach, w ramach projektu „Poprawa jakości usług świadczonych w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej w Kijanach” zwanego dalej: Projektem.

III. Tryb
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp. Zgodnie z art. 4 pkt. 8 w/w ustawy Pzp niniejsze zamówienie podlega wyłączeniu od stosowania ustawy Pzp.


IV. Opis przedmiotu zamówienia:

Czyszczenie wykładzin obejmuje: Całkowite doczyszczanie maszynowe, rozpuszczanie i usuwanie wszelkich zabrudzeń oraz skuteczne docieranie w głąb porów materiału PCV; przy użyciu specjalistycznych maszyn czyszczących; specjalnych padów oraz szorowarek.
- Nakładanie warstw polimerowych - konserwujących i impregnujących po dogłębnym czyszczeniu, w miejscach szczególnie obciążonych natężeniem ruchu. Z wykorzystaniem specjalnie przeznaczonych środków impregnujących, konserwujących i polerujących do danych powierzchni, najwyższej jakości i sprawdzonych marek, tak aby miały one w swoim składzie wysoką zawartość cząstek stałych.
Usługa musi odbywać się z poszanowaniem środowiska naturalnego, z wykorzystaniem środków ekologicznych.
IV. Termin wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonanie usługi czyszczenia i konserwacji w terminie od 20.08.2013r. do 30.08.2013r. Adres: Kijany 19b, 21-077 Spiczyn.
V. Warunki udziału w postępowaniu O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
a) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Działalność gospodarcza prowadzona w zakresie przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania uprawnień do jej prowadzenia.
b) Posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający nie konkretyzuje wymagań w zakresie sposobu dokonywania oceny spełniania powyższego warunku. Warunek zostanie uznany za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.
c) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający nie konkretyzuje wymagań w zakresie sposobu dokonywania oceny spełniania powyższego warunku. Warunek zostanie uznany za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania.
d) Sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający nie konkretyzuje wymagań w zakresie sposobu dokonywania oceny spełniania powyższego warunku. Warunek zostanie uznany za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania.
2. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą się, iż nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego wykaże, że brak jest podstaw do jego wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

VI. Sposób przygotowania oferty
1. Ofertę cenową należy złożyć na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1; zawierającą łączną cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia z podaniem kwoty netto /stawki i kwoty podatku VAT / kwoty brutto i przekazać, pocztą tradycyjną lub złożyć osobiście w siedzibie zamawiającego do dnia 16.08.2013r., do godz.12.00.
2. Oferta cenowa winna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Nie dopuszcza się możliwości składania wariantów cenowych przedmiotu oferty.
3. Cena przedmiotu oferty nie podlega zmianie po złożeniu oferty.
4. Do oferty należy dołączyć:
a) podpisaną klauzulę antykorupcyjną załącznik nr 2 do zapytania b) ofertę cenową; załącznik nr 3 c) wykaz wykonanych usług załącznik nr 4
5. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4. W toku dokonywania badania i oceny ofert, Wysyłający zapytanie może żądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami ze strony Zamawiającego jest: Marta Piwońska, zastępca dyrektora PO-W
VIII. Kryteria oceny ofert Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane załączniki złożona przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz otrzyma najwyższą liczbę punków, przy czym: Cena stanowi 100 %
IX. Wynik postępowania. O wyborze oferty zamawiający powiadomi Wykonawców.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.
X. Lista załączników:
1. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
2. Załącznik nr 2 – Klauzula antykorupcyjna
3. Załącznik nr 3 – Formularz oferty 4. Załącznik nr 4 – Wykaz wykonanych usług
Agnieszka Korzeniewska
Dyrektor PO-W w Kijanach
……………………………
Podpis Zamawiającego

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2020 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron krakówtworzenie stron kraków