Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zapytanie ofertowe na dostawę wykładziny dywanowej w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego o nr POW.ZP.272.1.06.2013

2013-08-21 08:00:43

ZAPYTANIE OFERTOWE. Na wykonanie zadania realizowanego w ramach projektu „Poprawa jakości usług świadczonych w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Kijanach”, zwanego dalej „Projektem” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi w Unii Europejskiej

I. DANE OGŁASZAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Kijanach,
Kijany 19b, 21-077 Spiczyn, NIP 5050016477, REGON 432732740
godziny urzędowania: poniedziałek – piątek 700-1500, tel/fax 081 75 77 133,
e-mail: wpowkijany@interia.pl, adres strony internetowej: www.sppw.powiatleczynski.pl,
II. Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na sprzedaż, dostawę i wniesienie wykładziny dywanowej o pow. 60 m2; oraz listew, narożników, maty izolującej wystarczającej do położenia ww. powierzchni wykładziny do sali do terapii rodzin w obiekcie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Kijanach.
III. Tryb
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp. Zgodnie z art. 4 pkt. 8 w/w ustawy Pzp niniejsze zamówienie podlega wyłączeniu od stosowania ustawy Pzp.
IV. Opis przedmiotu zamówienia:
Zamówienie obejmuje sprzedaż, dostawę i wniesienie wykładziny dywanowej o pow. 60 m2; oraz wszelkich akcesoriów niezbędnych do jej położenia m.in. listew, narożników, maty izolującej wystarczającej do położenia ww. powierzchni wykładziny; do sali do terapii rodzin w obiekcie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Kijanach.
Usługa musi odbywać się z poszanowaniem środowiska naturalnego.
Szczegółowa specyfikacja
Wykładzina dywanowa z włókna sztucznego:
- pętelkowa
- kolor : szary/ oliwkowy /zieleń;
- w rolce o szerokości 3 m – 6 m
- antyelektrostatyczna
- trudnopalna
- minimalna gramatura 550 g/m2
- odporna na kółka krzeseł
- do pomieszczeń biurowych o wysokim natężeniu ruchu


IV. Termin wykonania przedmiotu zamówienia i warunki realizacji.
1. Dostarczenie wykładziny i akcesoriów winno być zrealizowane transportem Wykonawcy i na jego koszt w terminie od 20.08.2013r. do 30.08.2013r. Adres: Kijany 19b, 21-077 Spiczyn.
2. Zakup wykładziny dla potrzeb Zamawiającego ma charakter jednorazowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się przyciąć dostarczoną wykładzinę w celu dostosowania do pomieszczenia Zamawiającego. 4. Wykonawca wystawi fakturę VAT za dokonany zakup
5. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić należność na konto Wykonawcy podane na fakturze VAT w terminie 30 dni od jej wystawienia.
6. W przypadku dostarczenia wykładziny niezgodnej z warunkami zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do reklamacji, która powinna być zrealizowana w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
7. Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwy towar na nowy wolny od wad i uzupełnić braki w dostawie.
V. Warunki udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
a) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Działalność gospodarcza prowadzona w zakresie przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania uprawnień do jej prowadzenia.
b) Posiadania wiedzy i doświadczenia.
Zamawiający nie konkretyzuje wymagań w zakresie sposobu dokonywania oceny spełniania powyższego warunku. Warunek zostanie uznany za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
c) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający nie konkretyzuje wymagań w zakresie sposobu dokonywania oceny spełniania powyższego warunku. Warunek zostanie uznany za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania.
d) Sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający nie konkretyzuje wymagań w zakresie sposobu dokonywania oceny spełniania powyższego warunku. Warunek zostanie uznany za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania.
2. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą się, iż nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego wykaże, że brak jest podstaw do jego wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.
VI. Sposób przygotowania oferty
1. Ofertę cenową należy złożyć na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1; zawierającą łączną cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia z podaniem kwoty netto /stawki i kwoty podatku VAT / kwoty brutto i przekazać, pocztą tradycyjną lub złożyć osobiście w siedzibie zamawiającego do dnia 20.08.2013r., do godz.12.00.
Oferta cenowa winna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Nie dopuszcza się możliwości składania wariantów cenowych przedmiotu oferty.
2. Cena przedmiotu oferty nie podlega zmianie po złożeniu oferty.
3. Do oferty należy dołączyć:
a) podpisaną klauzulę antykorupcyjną załącznik nr 2 do zapytania
b) ofertę cenową; załącznik nr1
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferte. W toku dokonywania badania i oceny ofert, Wysyłający zapytanie może żądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert
VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami ze strony Zamawiającego jest: Marta Piwońska, zastępca dyrektora PO-W
VIII. Kryteria oceny ofert Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane załączniki złożona przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz otrzyma najwyższą liczbę punków. Oferta zostanie wybrana na podstawie kryterium: cena za całość dostawy, tj. wykładzina i akcesoria do jej położenia.
Cena stanowi 100 %.
IX. Wynik postępowania.
1. O wyborze oferty zamawiający powiadomi Wykonawców.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.
3. W celu zapewnienia konkurencyjności postępowania Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi oferentami/wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
4. W przypadku gdy najtańsza oferta przewyższa kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na
Zamówienie, Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji z potencjalnym Wykonawcą.
X. Lista załączników:
1. Opis przedmiotu zamówienia
2. Załącznik nr 2 – Klauzula antykorupcyjna
3. Załącznik nr 1 – Formularz oferty
Agnieszka Korzeniewska
Dyrektor PO-W w Kijanach
Podpis Zamawiającego

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2020 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron krakówprojektowanie stron kraków