Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na wznak: POW.ZP.272.1.04.2013 dotyczącej wyboru Wykonawcy usługi cateringowej podczas szkolenia z socjoterapii

2013-08-19 13:22:34

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym z dnia 02.08.2013r. na wykonanie zadania: przygotowanie i dostawa wyżywienia zwanego „catering”, „usługa cateringowa”, lub „posiłek” dla uczestników szkolenia, w celu realizacji części szkoleniowej w zakresie: „Socjoterapia”, w ramach projektu „Poprawa jakości usług świadczonych w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Kijanach”, przedmiotowe zadanie powierza się: FIRMIE: Zakład Aktywności Zawodowej Łęczna, ul. Krasnystawska 52, Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp. Zgodnie z art. 4 pkt. 8 w/w ustawy Pzp niniejsze zamówienie podlega wyłączeniu od stosowania ustawy Pzp. UZASADNIENIE Przedmiotowe postępowanie było prowadzone w trybie zapytania ofertowego. W związku z rozesłaniem zapytania do 5-ciu oferentów oraz umieszczeniem zapytania na stronie WWW.sppw.powiat.leczynski.pl do zamawiającego wpłynęła jedna oferta, spełniająca kryterium wyboru. Zamawiający wybrał ofertę, która została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o zastosowane kryteria wyboru. Dziękujemy za udział w postępowaniu

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2020 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron wwwtworzenie stron www