Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytanie ofertowego znak: POW.ZP.272.1.05.2013 dotyczące wyboru Wykonawcy usługi czyszczenia i konserwacji linoleum w obiekcie PO-W.

2013-08-19 13:40:12

W związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym z dnia 08.08.2013r. na zadanie pod nazwą: czyszczenie i konserwacja wykładzin podłogowych elastycznych: typu pcv, linoleum w obiekcie PO-W w Kijanach, realizowane w ramach projektu „Poprawa jakości usług świadczonych w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Kijanach”, zwanego dalej „Projektem” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami UE. przedmiotowe zadanie powierza się: FIRMIE: Dariusz Wezgraj, FUH EKO-CZYSTOŚĆ, 20-010 Łęczna, ul:Spacerowa 2, NIP: 712-215-17-78, tel: 502241117, www.ekosprzatanie.pl, e-mail biuro@ekosprzatanie.pl Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp. Zgodnie z art. 4 pkt. 8 w/w ustawy Pzp niniejsze zamówienie podlega wyłączeniu od stosowania ustawy Pzp. UZASADNIENIE Przedmiotowe postępowanie było prowadzone w trybie zapytania ofertowego. W związku z rozesłaniem zapytania do 3-ech oferentów oraz umieszczeniem zapytania na stronie WWW.sppw.powiat.leczynski.pl do zamawiającego wpłynęła jedna oferta, spełniająca kryterium wyboru. Zamawiający w wyniku przeprowadzonych negocjacji wybrał ofertę, która została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o zastosowane kryteria wyboru. Dziękujemy za udział w postępowaniu Agnieszka Korzeniewska dyrektor PO-W

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2020 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron wwwprojektowanie stron www