Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego znak: POW.ZP.272.1.06.2013 dotyczące wyboru Wykonawcy na dostawę wykładziny dywanowej do sali terapii rodzin PO-W

2013-08-21 08:06:03

Kijany, dnia 21.08.2013r. Numer sprawy POW.ZP.272.1. 06. 2013 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym z dnia 08.08.2013r. na wykonanie zadania: dostawa wykładziny dywanowej i akcesoriów do pokrycia 60m2 powierzchni podłogi w Sali do terapii rodzin PO-W. Zadanie jest realizowane w ramach projektu „Poprawa jakości usług świadczonych w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Kijanach”, zwanego dalej „Projektem” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami UE. przedmiotowe zadanie powierza się: FIRMIE: F.H. KABIS, Łuszczów I 73, 20-258 Lublin, tel./fax (81) 750-11-85, tel. (81) 750-12-15; Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp. Zgodnie z art. 4 pkt. 8 w/w ustawy Pzp niniejsze zamówienie podlega wyłączeniu od stosowania ustawy Pzp. UZASADNIENIE Przedmiotowe postępowanie było prowadzone w trybie zapytania ofertowego. W związku z rozesłaniem zapytania do 3 – ech oferentów oraz umieszczeniem zapytania na stronie www.sppw.powiat.leczynski.pl; do zamawiającego wpłynęły trzy oferty, spełniające kryterium wyboru. Zamawiający wybrał ofertę, która została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o zastosowane kryteria wyboru tj. cena za przedmiot zamówienia. Dziękujemy za udział w postępowaniu Agnieszka Korzeniewska Dyrektor PO-W Otrzymują: a/a (podpis Koordynatora Projektu )

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2021 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron wwwprojektowanie stron www