Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na przeprowadzenie szkoleń w postępowaniu znak: POW.ZP.272.1.03.2013

2013-08-21 08:15:44

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym z dnia 12.07.2013r. na przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Kijanach realizowanych w ramach projektu: „Poprawa jakości usług świadczonych w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Kijanach” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi w Unii Europejskiej; przedmiotowe zadanie powierza się: Towarzystwu NASZ DOM, al. Zjednoczenia 34, 01-830 Warszawa Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp. Zgodnie z art. 4 pkt. 8 w/w ustawy Pzp niniejsze zamówienie podlega wyłączeniu od stosowania ustawy Pzp. UZASADNIENIE Przedmiotowe postępowanie było prowadzone w trybie zapytania ofertowego. W związku z rozesłaniem zapytania do 5-ciu oferentów, do zamawiającego wpłynęły dwie oferty, spełniające kryterium wyboru. Zamawiający wybrał ofertę, która została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o zastosowane kryteria wyboru. Towarzystwo „Nasz Dom” za wykonanie zamówienia zaproponowało korzystniejszą ofertę pod względem ceny. Wyłoniony Wykonawca posiada doświadczenie, umiejętności i wiedzę z zakresu wybranych części - modułów szkoleniowych. W niniejszym postępowaniu oferty złożyli wykonawcy i uzyskali punktację zgodnie z poniższym. 1 Ośrodek Terapii Psychodynamicznej, ul. Czechowska 42/2, 20-072 Lublin 78,65 pkt- Punktacja przyznana ofercie w kryterium cena 20,00 pkt - Punktacja przyznana ofercie w kryterium doświadczenie zawodowe 98,65 pkt - Łączna punktacja 2 Towarzystwo NASZ DOM, al. Zjednoczenia 34, 01-830 Warszawa 80,00 pkt - Punktacja przyznana ofercie w kryterium cena 20,00 pkt - Punktacja przyznana ofercie w kryterium doświadczenie zawodowe 100,00 pkt - Łączna punktacja Dziękujemy za udział w postępowaniu Agnieszka Korzeniewska Dyrektor PO-W Otrzymują: a/a (Podpis Dyrektora jednostki)

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2020 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

sklepy internetowesklepy internetowe