Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zapytanie ofertowe na catering dla uczestników kursu z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzone w trybie zapytanie o cenę w postepowaniu o nr POW.ZP.272.1.09.2013

2013-10-17 10:36:29

Kijany, dnia 17.10.2013r. Znak sprawy: POW.ZP.272.1. 09.2013 Wg Rozdzielnika ZAPYTANIE OFERTOWE Dla zadania: Przygotowanie i dostawa wyżywienia zwanego dalej „catering”, „usługa cateringowa”, lub „posiłek” dla uczestników kursu z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej w ramach projektu „Poprawa jakości usług świadczonych w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Kijanach”, zwanego dalej „Projektem” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi w Unii Europejskiej I. DANE OGŁASZAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Kijanach, Kijany 19b, 21-077 Spiczyn, NIP 5050016477, REGON 432732740 godziny urzędowania: poniedziałek – piątek 700-1500, tel/fax 081 75 77 133, e-mail: wpowkijany@interia.pl, adres strony internetowej: www.sppw.powiatleczynski.pl, Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na catering dla czternastu osób; w tym trzynastu pracowników Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Kijanach - uczestników kursu z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz trenera. II. Tryb: Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp. Zgodnie z art. 4 pkt. 8 w/w ustawy Pzp niniejsze zamówienie podlega wyłączeniu od stosowania ustawy Pzp. III. Opis przedmiotu zamówienia: Przygotowanie i dostawa wyżywienia zwanego dalej „catering”, „usługa cateringowa”, lub „posiłek” dla uczestników kursu z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz trenera. Usługa cateringowa rozumiana jest jako dostawa zimnych (kanapka/i, przekąski) posiłków, serwisu kawy, herbaty, wody/napojów, ciasteczek deserowych, owoców, dodatków (cytryna, cukier); oraz zestawu obiadowego dla każdego uczestnika kursu; w tym serwis i obsługa po zakończeniu dnia szkoleniowego. Świadczenie usługi cateringowej polegać ma na przygotowaniu, dostarczeniu i podaniu posiłków (rozłożenie na stołach) do wskazanej Sali szkoleniowej na terenie PO-W w Kijanach dla uczestników kursu z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz trenera. dla 1 grupy – razem 13 os.+ 1 os. prowadząca, 1 dzień szkoleniowy tj. 14 zestawów obiadowych i 14 zestawów posiłków/przekąsek, z zachowaniem jakości i warunków usługi, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Usługa cateringowa musi odbywać się z poszanowaniem środowiska naturalnego, z wykorzystaniem opakowań ekologicznych. IV. Termin wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonanie usługi cateringowej w terminie od 01.12.2013r. do 10.12.2013r. Termin dostawy: Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie kursu. Adres dostawy: Kijany 19b, 21-077 Spiczyn. Czas dostawy: w dniu kursu od g. 8.00 -14.00. Ilość dni kursu: 1 dzień. V. Warunki udziału w postępowaniu O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: a) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Działalność gospodarcza prowadzona w zakresie przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania uprawnień do jej prowadzenia. b) Posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający nie konkretyzuje wymagań w zakresie sposobu dokonywania oceny spełniania powyższego warunku. Warunek zostanie uznany za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania. c) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający nie konkretyzuje wymagań w zakresie sposobu dokonywania oceny spełniania powyższego warunku. Warunek zostanie uznany za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania. d) Sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający nie konkretyzuje wymagań w zakresie sposobu dokonywania oceny spełniania powyższego warunku. Warunek zostanie uznany za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania. 2. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą się, iż nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego wykaże, że brak jest podstaw do jego wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. VI. Sposób przygotowania oferty 1. Ofertę cenową należy złożyć na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1; zawierającą łączną cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia z podaniem kwoty netto /stawki i kwoty podatku VAT / kwoty brutto i przekazać, pocztą tradycyjną lub złożyć osobiście w siedzibie zamawiającego do dnia 28.10.2013r., do godz.13.15. 2. Oferta cenowa winna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Nie dopuszcza się możliwości składania wariantów cenowych przedmiotu oferty. 3. Cena przedmiotu oferty nie podlega zmianie po złożeniu oferty. 4. Do oferty należy dołączyć: 1) szczegółową Specyfikację 1 sztuki przedmiotu oferty. 2) podpisaną klauzulę antykorupcyjną załącznik nr 2 do zapytania. 5. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 6. W toku dokonywania badania i oceny ofert, Wysyłający zapytanie może żądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami ze strony Zamawiającego jest: Marta Piwońska, zastępca dyrektora PO-W VIII. Kryteria oceny ofert Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane załączniki złożona przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu. przy czym: Cena stanowi 100 %. IX. Wynik postępowania O wyborze oferty zamawiający powiadomi Wykonawców. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn. X. Lista załączników: Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 – Klauzula antykorupcyjna Załącznik nr 3 – Formularz oferty Załącznik nr 4 – Szczegółowa specyfikacja 1 sztuki oferty Załącznik nr 5 – Wzór umowy z Wykonawcą Agnieszka Korzeniewska Dyrektor PO-W w Kijanach Podpis Zamawiającego

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2020 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

serwisy internetoweserwisy internetowe