Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

2013-07-10 08:26:47

Spiczyn: Wykonanie robót budowlanych pn: Modernizacja Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kijanach Numer ogłoszenia: 92273 - 2013; data zamieszczenia: 28.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn: Modernizacja Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kijanach
Numer ogłoszenia: 92273 - 2013.

znak sprawy: POW.ZP.272.4.01.2013.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Łęczyński - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza , Kijany 19B, 21-077 Spiczyn, woj. lubelskie, tel. 81 75 77 133, faks 81 75 77 133.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.sppw.powiatleczynski.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: powiatowa jednostka organizacyjna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych pn: Modernizacja Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kijanach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących remont pomieszczeń w budynku placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kijanach, z miejscową adaptacją pomieszczeń do nowej funkcji. 2. Zamowienie jest realizowane w ramach projektu _Poprawa jakości usług świadczonych w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Kijanach_ współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi w Unii Europejskiej 3. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w dwóch etapach: etap I -_ Prace modernizacyjne do wykonania w 2013r_ obejmuje w szczególności następujące prace : - wymiana drzwi wejściowych zewnętrznych do placówki z wymianą daszku ochronnego - wymiana drzwi wejściowych wewnętrznych do pomieszczeń - 29 sztuk - wykonanie przejścia pomiędzy biblioteką i czytelnią - malowanie pomieszczeń, korytarzy i klatek schodowych - wymiana balustrad schodowych i okładzin ceramicznych schodów - wymiana okien z luksferów na okna z PCV na klatkach schodowych - wykonanie chodnika z kostki brukowej na zewnątrz obiektu; etap II -_ Prace modernizacyjne do wykonania w 2014r_ - remont łazienek poprzez wymianę urządzeń sanitarnych z osprzętem oraz wymianą okładzi ceramicznych posadzek i ścian, - malowanie ścian i sufitów 4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 1 do SIWZ, na który składa się: 1) załącznik nr 1A, - przedmiar robót, 2) załącznik nr 1B - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 5. Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na wykonane prace będące przedmiotem zamówienia na okres co najmniej 5 lat licząc od daty odbioru końcowego..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: - 5. 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy PLN), przed upływem terminu składania ofert.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej dwie roboty budowlane, obejmujące swym zakresem wykonanie prac wykończeniowych wewnętrznych i/lub zewnętrznych w budynku, o wartości każdej z tych robót budowlanych co najmniej 100.000,00 PLN brutto (słownie: sto tysięcy PLN), W przypadku kwot w walutach obcych Zamawiający dokona ich przeliczenia według średniego kursu NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzona będzie w oparciu o złożone przez wykonawców oświadczenia i dokumenty zgodnie z formułą _spełnia - nie spełnia_

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca winien wykazać dysponowanie co najmniej jedną osobą do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w branży ogólnobudowlanej. W stosunku do obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U z 2001r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.), uprawnienia budowlane oznaczają również odpowiednie, równoważne kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, odpowiadające swoim zakresem uprawnieniom, o których mowa w ustawie Prawo budowlane. W odniesieniu do obywateli państw Członkowskich zastosowanie będzie również miała ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008r. nr 63 poz.394). Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzona będzie w oparciu o złożone przez wykonawców oświadczenia i dokumenty zgodnie z formułą _spełnia - nie spełnia_

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 100.000,00 PLN. W przypadku kwot w walutach obcych Zamawiający dokona ich przeliczenia według średniego kursu NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzona będzie w oparciu o złożone przez wykonawców oświadczenia i dokumenty zgodnie z formułą _spełnia - nie spełnia_

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków; zobowiązany jest w takiej sytuacji udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku. 2. Dokumenty składane przez podmioty zagraniczne. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.III.4.3.1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy polegające na: 1) Zmianie rozwiązań technicznych w dokumentacji wykonania zamówienia: a) Poprzez wprowadzenie rozwiązań równorzędnych lub funkcjonalnie lepszych od określonych w załączniku nr 1 do SIWZ; zmiana ta nie może mieć wpływu na termin realizacji zamówienia i wysokość wynagrodzenia Wykonawcy b) Poprzez wprowadzenie nieistotnych odstępstw od dokumentacji określonej w załączniku nr 1 do SIWZ; ich wprowadzenie wymaga każdorazowego uzgodnienia z inspektorem nadzoru inwestorskiego i pisemnej zgody Zamawiającego 2) Zmianie terminu zakończenia robót, spowodowanego warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót lub warunkami geologicznymi, wystąpieniem wykopalisk i odkryć archeologicznych lub historycznych, niewybuchów lub niewypałów, wydłużeniem się postępowań administracyjnych związanych z wykonaniem przedmiotu umowy. 3) Zmianie dotyczącej obniżenia wysokości wynagrodzenia wskutek zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia 4) Zmianie kierownika budowy, jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, pod warunkiem, że powołana do pełnienia ww. obowiązków osoba będzie spełniała wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla danej funkcji, w następujących przypadkach: a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych; b) jeżeli zmiana kierownika budowy stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 5) Zmianie wynikającej z działania siły wyższej. 6) Zmianie wynikającej ze zmian w zakresie obowiązujących przepisów prawa.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sppw.powiatleczynski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Placówka Opiekuńczo-Wychowawczej, Kijany 19B, 21-077 Spiczyn (sekretariat)..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.06.2013 godzina 10:00, miejsce: Placówka Opiekuńczo-Wychowawczej, Kijany 19B, 21-077 Spiczyn (sekretariat)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Wykonanie zamówienia współfinansowane jest w 85% przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi w Unii Europejskiej w związku z realizacją projektu pt. :_Poprawa jakości usług świadczonych w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Kijanach_, zaś w pozostałym zakresie z bużetu jednostki.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

źródło: http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=92273&rok=2013-05-28

Galeria

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2020 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron internetowychtworzenie stron internetowych