Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 17.10.2013r.

2013-10-28 14:38:00

Kijany, dnia 28.10.2013r. Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 17.10.2013r.z wyboru Wykonawcy usługi szkoleniowej dotyczącej przeprowadzenia kursu z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla pracowników Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Kijanach realizowanej w ramach projektu: „Poprawa jakości usług świadczonych w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej w Kijanach” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi w Unii Europejskiej. Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza w Kijanach unieważnia zapytanie ofertowe z dnia 17.10.2013r. dotyczące wyboru wykonawcy usługi szkoleniowej dla kadry pracującej bezpośrednio z wychowankami, mającej na celu podniesienie kwalifikacji personelu bezpośrednio pracującego z wychowankami placówki.

UZASADNIENIE
Zamawiający informuje, że we wskazanym w Zapytaniu Ofertowym terminie do Zamawiającego wpłynęły dwie ważne, spełniające wymagania formalne Oferty Cenowe. W wyniku analizy przedmiotowych ofert Zamawiający postanowił unieważnić postępowanie. Powodem unieważnienia postępowania jest złożenie przez Oferentów ofert cenowych znacznie przekraczających kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację usługi.
Wykonawcy, którzy złożyli odpowiedź na w/w zapytanie ofertowe zostaną poinformowani
o unieważnieniu drogą mailową.
Od decyzji podjętej przez Zamawiającego nie przysługuje odwołanie. Wszelkie pisma składane przez Wykonawców mające charakter odwołania od rozstrzygnięć Komisji, Zamawiający pozostawi bez rozpatrzenia.
Agnieszka Korzeniewska
Dyrektor
Placówki Opiekuńczo – Wychowawcza w Kijanach
Koordynator Projektu

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2020 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron warszawaprojektowanie stron warszawa