Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

2013-10-29 15:22:18

Znak sprawy: POW.ZP.272.4.02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę wyposażenia dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kijanach realizowanego w ramach projektu _Poprawa jakości usług świadczonych w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Kijanach_ współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi w Unii Europejskiej w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo Zamówień PublicznychSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)


I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Kijanach,
Kijany 19b, 21-077 Spiczyn

NIP 5050016477
REGON
godziny urzędowania: poniedziałek – piątek 700-1500

tel/fax 081 75 77 133,
e-mail: wpowkijany@interia.pl
adres strony internetowej: www.sppw.powiatleczynski.pl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

1.Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1, art. 39 i następnych ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych / Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm./, dalej zwaną ustawą, o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ww. ustawy.
2. Użyte w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
- pojęcie ustawy dotyczy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.);
- pojecie SIWZ dotyczy niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Nazwa nadana zamówieniu:
_ Dostawa wyposażenia dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kijanach_
2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa trwałego wyposażenia dwóch sal specjalnego przeznaczenia - do terapii wychowanków i rodzin, w zestawy meblowe i zestaw interaktywny; realizowane w ramach Projektu „Poprawa jakości usług świadczonych w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Kijanach”, zwanego dalej „Projektem” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi w Unii Europejskiej.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje transport, wniesienie, ustawienie i montaż we wskazanych pomieszczeniach znajdujących się w budynku POW w Kijanach.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 1 do SIWZ.

4. Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości:
- na dostawę mebli na okres co najmniej 24 miesięcy,
- na dostawę urządzeń na okres co najmniej 12 miesięcy,
a w przypadku gdy gwarancja producenta jest dłuższa co najmniej na okres gwarancji producenta.

5. Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów CPV:
39.13.00.00-2 - dostawa mebli
32.32.20.00-6 - dostawa urządzeń multimedialnych

6. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia w częściach obejmujących niżej wskazane zadania:
Zadanie 1 – dostawa mebli . Zadanie obejmuje dostawę dwóch zestawów meblowych.
Zadanie 2 – dostawa zestawu interaktywnego . Zadanie obejmuje dostawę urządzeń wchodzących w skład zestawu interaktywnego.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Termin wykonania zamówienia: do dnia 10 grudnia 2013r.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące:
1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku.
2) Posiadania wiedzy i doświadczenia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku;
3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia.
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku;
4) Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku;

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzona będzie w oparciu o złożone przez wykonawców oświadczenia i dokumenty zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ustawy

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (w formie oryginału) – według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ,

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą niżej wymienione oświadczenia i dokumenty:
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (w formie oryginału) – według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ;
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę).

3. W celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – (w formie oryginału) – według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.

4. Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków; zobowiązany jest w takiej sytuacji udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

5. Dokumenty składane przez podmioty zagraniczne.
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2 ppkt 2) składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 5 ppkt 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
lub przed notariuszem, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6. Uwagi dotyczące formy składanych dokumentów.
1) Warunkiem uznania kopii za dokument jest umieszczenie na każdej stronie kopii oświadczenia za zgodność z oryginałem i złożenie podpisu osoby/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
2) Gdy przedstawiona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwość, co do jej prawdziwości, Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu;
3) Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski;
4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oraz w przypadku podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.

1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, informacje i zawiadomienia Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem pod nr 81 7577133, lub drogą elektroniczną (e –mail: wpowkijany@interia.pl) Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, lub drogą elektroniczną każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania (w formie faksu lub e- maila).
2. Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
3. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
4. Zamawiający przekaże treść zapytań z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania, a także zamieści na stronie internetowej pod adresem: www.sppw.sppw.powiatleczynski.pl
5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
6. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści na stronie internetowej pod adresem: www.sppw.powiatleczynski.pl

7. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.
8. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców, w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
9. Oferta winna być złożona w formie pisemnej zgodnie z art. 82 ust. 2 ustawy.
Osoby upoważnione przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami:
1. Marta Piwońska – w sprawach ogólnych, tel. 81 7577133
2. Elżbieta Kowalik – w sprawach procedury, tel. tel. 81 7577133

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.


IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
Przygotowanie oferty:
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, według wzoru formularza ofertowego, stanowiącego załącznik Nr 2 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić opis oferowanej dostawy oddzielnie dla mebli i urządzeń podając w szczególności nazwę producenta, typ/rodzaj mebli oraz markę, model i rok produkcji urządzeń – celem potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym w SIWZ wymaganiom. Wykonawca może też załączyć do oferty zdjęcia, rysunki i foldery.
2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
3. Oferta oraz wszystkie wymagane oświadczenia, opracowane zestawienia składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
4. Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa w oryginale, bądź kopii poświadczonej przez notariusza
5. Wraz z ofertą należy złożyć wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.
6. Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami (załącznikami) oraz zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.
7. Poprawki w ofercie i pozostałych dokumentach powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób podpisującej ofertę.
8. Wszystkie strony oferty i załączników powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty oraz zaleca się, aby były ponumerowane.
9. Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie opisanej według następującego wzoru


OFERTA
na dostawę wyposażenia dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kijanach
Znak sprawy: POW.ZP.272.4.02.2013

Nazwa i adres Wykonawcy ...........................................................................................*

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM: (…………..….…-2013 roku do godz.…………..…)*
*wypełnia wykonawca


10. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu lub o wycofaniu oferty przed upływem terminu do składania ofert.

Oferta wspólna:
W przypadku kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych wykonawców musi spełniać następujące warunki:
1. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub upoważnionego przedstawiciela.
3. Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela wymaga podpisu upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców występujących wspólnie partnerów- należy załączyć do oferty.
Inne wymagania:
1. Do oferty winny być załączone dokumenty wyszczególnione w rozdziale VI niniejszej SWIZ. Załączona do oferty kopia wymaganego dokumentu musi być poświadczona za zgodność z oryginałem podpisem (czytelnym lub parafą z pieczęcią imienną) przez uprawnionego
(-ych) przedstawiciela (-i) wykonawcy podpisujących ofertę. Dołączenie nie poświadczonej kopii Zamawiający traktuje jako brak danego dokumentu.
2. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu w przypadku gdy załączona do ofert kopia zostanie uznana przez zamawiającego za nieczytelną lub budzącą wątpliwości co do jej prawdziwości.
3. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, zamawiający dopuszcza czytelny zapis o treści np. nazwa firmy, siedziba lub czytelny podpis z imienia nazwiska w przypadku pieczęci imiennej.
4. Wykonawca może zastrzec w ofercie, które informacje jako stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w myśl ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie mogą być
ujawnione. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
5. Wykonawca czyniąc zastrzeżenie, że pewne dokumenty nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania wskazuje podstawę prawną wyłączenia jawności danego dokumentu. Informacje te powinny być załączone do oferty w osobnym opakowaniu z napisem „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”.

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Składanie ofert
1. Ofertę należy złożyć bezpośrednio lub za pośrednictwem operatora pocztowego
w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej, Kijany 19B (sekretariat).
2. Termin złożenia oferty do siedziby Zamawiającego upływa dnia 07 listopada 2013 roku
o godz. 13:00. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data wysłania przesyłki.
Otwarcie ofert
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07 listopada 2013r. o godz. 13:30 w Placówce
Opiekuńczo-Wychowawczej, Kijany 19B w sali konferencyjnej( I piętro).
2. Otwarcie ofert jest jawne.
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
4. Podczas otwarcia ofert, zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji
i warunków płatności zawartych w ofertach.
5. Informacje, o których mowa w pkt 3 i 4 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Cena oferty powinna być obliczona w oparciu o dane zawarte w załączniku Nr 1 do SIWZ stanowiącym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i innych dokumentach składających się na niniejszą SIWZ oddzielnie dla poszczególnych zadań.
2. Cena ofertowa stanowi cenę ryczałtową i uwzględnia wszystkie dodatkowe prace związane z dostawą określone w rozdziale III SIWZ i dokumentach składających się na SIWZ w tym stanowiących szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
3. W cenie oferty należy skalkulować wszystkie koszty i czynności związane z realizacją umowy.
4. Cena podana w formularzu oferty stanowi wynagrodzenie wykonawcy za przedmiot zamówienia.
5. Rozliczenie należności pomiędzy zamawiającym a wykonawcą odbywać się będzie w PLN.

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ ZAMAWIAJĄCY PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW
I SPOBOBU OCENY OFERT.
1. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, badania i oceny ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej oddzielnie w zakresie poszczególnych zadań.
2. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
3. Zamawiający poprawi w tekście ofert oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
4. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty posługiwać się będzie jedynym kryterium, którym jest: cena ofertowa brutto - waga 100%.

Zastosowany wzór do obliczenia punktowego:
Wci = (Cmin / Ci) x Wcmax x 100%

gdzie:
Wci - ilość punktów w kryterium cena dla rozpatrywanej oferty,
Cmin – cena brutto najtańszej oferty,
Ci - cena brutto rozpatrywanej oferty,
Wcmax - maksymalna ilość punktów w kryterium - 100 pkt.
Sposób oceny: Oferowana cena ofertowa brutto oceniana będzie punktowo w skali 0-100 pkt. Najwyższą ilość 100 pkt otrzyma oferta najtańsza. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane
z zastosowaniem powyższego wzoru. Oferta z najniższą ceną brutto zostanie uznana
za najkorzystniejszą. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów. W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub, jeśli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów, z większą dokładnością.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz otrzyma największą liczbę punktów w zakresie danego zadania.

XIV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym w zakresie każdego z zadań Wykonawcą, który przedstawił ofertę najkorzystniejszą na realizację danego zadania, zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ.
2. Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.
3. Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy.
4. Jeżeli najkorzystniejszą ofertę złożą Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, przed zawarciem umowy złożą umowę regulującą współpracę tych Wykonawców (art. 23 ust. 4 ustawy).

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.
1. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 2 % zaoferowanej ceny brutto.
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3. Wykonawca w złożonej ofercie określa formę w jakiej wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
4. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku formach określonych w art. 148 ust.1 ustawy,
5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.
6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje
je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.
7. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia
i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia i kwota ta jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
8. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (art. 141 ustawy).

XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH.
1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.
2. Wzór umowy z Wykonawcą stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ
3. Zamawiający przewiduje zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy polegające na:
1) Zmianie terminu wykonania umowy, wynagrodzenia lub warunków płatności wskutek zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia;
2) Zmianie zakresu i warunków płatności na skutek wprowadzenia zmian w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Instytucją Zarządzającą lub wytycznych Instytucji Zarządzającej;
3) Zmianie zakresu, terminu wykonania umowy lub warunków płatności wynikającej
z działania siły wyższej;
4) Zmianie zakresu, wysokości wynagrodzenia terminu wykonania umowy lub warunków płatności wynikającej ze zmian w zakresie obowiązujących przepisów.


XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Wykonawcom i innym osobom, o których mowa w art. 179 ustawy, którzy mieli lub mają interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują odpowiednio środki ochrony prawnej o których mowa w dziale VI ustawy.
1) Odwołanie na podstawie art. 180 ust.2 pkt 2,3 i 4 ustawy przysługuje wyłącznie wobec czynności: opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia i odrzucenia oferty odwołującego. Zgodnie z art. 182 ust.1 ustawy odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (art. 180 ust.4 ustawy).
2) Na podstawie art. 181 ust.1 ustawy Wykonawca może poinformować zamawiającego w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust 2 ustawy.
3) Skarga do sądu – zgodnie z art. 198a ust.1 na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego (art. 198b ust.1 ustawy) Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby (art. 198b ust.2 ustawy).
2. Zasady i tryb postępowania w zakresie korzystania ze środków ochrony prawnej określone zostały w dziale VI ustawy.

XVIII. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej:
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XIX. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień:
Zamawiający nie przewiduje udzielenia w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.

XX. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

XXI. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną:
Adres strony internetowej: www.sppw.powiatleczynski.pl
Adres poczty elektronicznej: wpowkijany@interia.pl

XXII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych:
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń między Zamawiającym a Wykonawcą w walutach obcych.

XXIII. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji Wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych oraz informacje, które spośród kryteriów oceny ofert będą stosowane w toku aukcji elektronicznej:
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

XXIV. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot:
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XXV. Informacja na temat wymagań związanych z realizacją zamówienia, określonych w art. 29 ust. 4 ustawy:
Zamawiający nie przewiduje wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy.

XXVI. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom:
Wykonawca winien wskazać w ofercie zakres przedmiotu zamówienia, który zostanie powierzony podwykonawcom zgodnie z treścią art. 36 ust 4 ustawy, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 7 do SIWZ

XXVII. Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
2. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub w rozumieniu właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego- jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w tych państwach.

Załącznikami do niniejszego dokumentu są:
Nr załącznika Nazwa dokumentu / wzoru:
1 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;
2 formularz ofertowy;
3 oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp;
4 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
5 informacja o przynależności do grupy kapitałowej
6 wzór umowy
7 oświadczenie o podwykonawcach

Kijany, dnia 28 października 2013 r. Zatwierdził:
Dyrektor
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
w Kijanach

Agnieszka Korzeniewska
Podpis nieczytelny

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2021 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron internetowychtworzenie stron internetowych