Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2013-11-15 13:05:34

Kijany, dn. 15.11.2013r. Znak sprawy: POW.ZP.272.4.02.2013 Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający: Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Kijanach, Kijany 19b, 21-077 Spiczyn na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) zawiadamia, o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kijanach realizowanego w ramach projektu _Poprawa jakości usług świadczonych w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Kijanach_ współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi w Unii Europejskiej.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Za ofertę najkorzystniejszą na wykonanie ZADANIA NR 1- dostawa mebli
została uznana oferta złożona przez: GOBI Adam Boryń ul. Bp. M. Fulmana 4/26, 20-492 Lublin

Uzasadnienie
Wyżej wskazana oferta jest najkorzystniejszą ofertą pod względem kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ (tj. cena ofertowa brutto - waga 100%, ), którym to kryterium Zamawiający kierował się przy wyborze.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, oferta jest ważna, nie podlega odrzuceniu i uzyskała maksymalną liczbę punktów tj. 100 pkt.
W niniejszym postępowaniu na wykonanie zadania nr 1 oferty złożyli wykonawcy i uzyskali punktację zgodnie z poniższym.


Nr oferty
Nazwa, siedziba i adres wykonawcy Punktacja przyznana ofercie
w kryterium cena ofertowa
Łączna punktacja

1. Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „CEZAS” sp. z o.o.
ul. Morwowa 1, 20-704 Lublin
70,26 pkt
2. PPHU ZUBER, Andrzej Zuber
ul. Krakowska 29C, 50-424 Wrocław
Oferta odrzucona
3. GOBI Adam Boryń
ul. Bp. M. Fulmana 4/26, 20-492 Lublin
100,00 pkt-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Za ofertę najkorzystniejszą na wykonanie ZADANIA NR 2- dostawa zestawu interaktywnego
została uznana oferta złożona przez: INKOM Teresa Walas, ul. Braci Wójcickich 11,
21-010 Łęczna

Uzasadnienie
Wyżej wskazana oferta jest najkorzystniejszą ofertą pod względem kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ (tj. cena ofertowa brutto - waga 100%, ), którym to kryterium Zamawiający kierował się przy wyborze.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, oferta jest ważna, nie podlega odrzuceniu i uzyskała maksymalną liczbę punktów tj. 100 pkt.
W niniejszym postępowaniu na wykonanie zadania nr 2 oferty złożyli wykonawcy i uzyskali punktację zgodnie z poniższym.


Nr oferty
Nazwa, siedziba i adres wykonawcy Punktacja przyznana ofercie
w kryterium cena ofertowa
Łączna punktacja

1. Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „CEZAS” sp. z o.o.
ul. Morwowa 1, 20-704 Lublin
88,12 pkt
2. PPHU ZUBER, Andrzej Zuber
ul. Krakowska 29C, 50-424 Wrocław
Oferta odrzucona
4. INKOM Teresa Walas
ul. Braci Wójcickich 11, 21-010 Łęczna
100,00 pktDziękujemy za udział w postępowaniu

Agnieszka Korzeniewska
Dyrektor Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej
w Kijanach
Otrzymują: a/a


Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2021 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stronprojektowanie stron