Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla pracowników POW w trybie zapytania o cenę w postepowaniu znak POW.ZP.272.1.10.2013

2013-12-18 11:58:22

Kijany, dnia 18.12.2013r. Znak sprawy: POW.ZP.272.1.10.2013 Wg. Rozdzielnika Zapytanie ofertowe Dla zadania: Przeprowadzenie kursu z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla pracowników Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Kijanach realizowanych w ramach projektu: „Poprawa jakości usług świadczonych w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej w Kijanach” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi w Unii Europejskiej

I. DANE OGŁASZAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Kijanach,
Kijany 19b, 21-077 Spiczyn, NIP 5050016477, REGON 432732740
godziny urzędowania: poniedziałek – piątek 700-1500, tel/fax 081 75 77 133,
e-mail: wpowkijany@interia.pl, adres strony internetowej: www.sppw.powiatleczynski.pl,
Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie kursu dla trzynastu pracowników Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Kijanach realizowanych w ramach projektu „Poprawa jakości usług świadczonych w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej w Kijanach” zwanego dalej: Projektem.

II. Tryb
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp. Zgodnie z art. 4 pkt. 8 w/w ustawy Pzp niniejsze zamówienie podlega wyłączeniu od stosowania ustawy Pzp.

III. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu w siedzibie Zamawiającego kursu z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla kadry pracującej bezpośrednio z wychowankami.
Cel kursu: Podniesienie kwalifikacji personelu bezpośrednio pracującego z wychowankami placówki poprzez udział w kursie.
Przeprowadzenie szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej
W ramach usługi Wykonawca przeprowadzi łącznie 6 godzinny kurs dla jednej 13 – osobowej grupy pracowników Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Kijanach.
Kurs odbywać się będzie w siedzibie PO-W w Kijanach, Kijany 19b.
Świadczenie usługi przez Wykonawcę będzie przebiegać na warunkach określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym, w tym w szczególności zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.
Wykonawca przeprowadzi kurs według szczegółowego programu. Wykonawca przygotuje i załączy do oferty szczegółowy program kursu obejmujący tematykę zajęć co najmniej w zakresie wskazanym w załączniku nr 1 do zapytania. Program będzie podlegał ocenie Zamawiającego pod względem zgodności ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.

IV. Termin wykonania przedmiotu zamówienia.
Przeprowadzenie kursu z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dnia 30.12.2013r. w godzinach 8.00-14.00
V. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Posiadają doświadczenie, umiejętności i wiedzę z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada doświadczenie jeżeli wykaże, że personel szkolący skierowany do wykonania zadania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, wykonał z należytą starannością co najmniej dwie usługi obejmujące swym zakresem szkolenia/kursy o tematyce odpowiadającej przedmiotowi zamówienia, której wykonanie oferuje.
/celem wykazania spełnienia warunku; Wykonawca składa wykaz wykonanych usług zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania oraz dokumenty (np. referencje) potwierdzające należyte wykonanie wykazanych usług /.
2. Do realizacji zamówienia skierują personel szkolący - trenerów posiadających niezbędne kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie, w szczególności:
1) - posiadające wykształcenie medyczne lub tytuł zawodowy ratownika medycznego 2) doświadczenie w prowadzeniu szkoleń/kursów z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej /celem wykazania spełnienia warunku Wykonawca składa wykaz osób – personelu szkolącego – trenerów, którzy będą wykonywać zamówienie, podając informacje zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 5 do zapytania oraz dokumenty (np. referencje) potwierdzające ich należyte wykonanie.
VI. Sposób przygotowania oferty
1. Ofertę zawierającą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia, z podaniem kwoty netto /stawki i kwoty podatku VAT / kwoty brutto, należy przygotować zgodnie z formularzem załącznik nr 2 do zapytania i przekazać, pocztą elektroniczna na adres wpowkijany@interia.pl do dnia 23.12.2013r., do godz.10.00.
2. Do oferty należy dołączyć:
1) szczegółowy program/my kursu.
2) podpisaną klauzulę antykorupcyjną załącznik nr 3 do zapytania,
3) wykaz wykonanych usług zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania oraz wymagane dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usługi szkoleniowej. 4) wykaz osób –personelu szkolącego – trenerów, którzy będą wykonywać zamówienie, podając informacje zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 5 do zapytania oraz dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie przez trenera.
3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów
Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami ze strony Zamawiającego jest: Marta Piwońska, zastępca dyrektora PO-W
VIII. Kryteria oceny ofert
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane załączniki złożona przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu. oraz otrzyma najwyższą liczbę punków, przy czym:
Cena stanowi 80 %
Doświadczenie personelu szkolącego – 20 %
Sposób oceny oferty:
ocena ofert według kryterium 1 Cena – max 80
Prowadzona będzie zgodnie ze wzorem: P= (CN /CR)x 80%
Gdzie: P- cena oferty , CN- najniższa zaoferowana cena (wartość brutto)
CR- cena oferty rozpatrywanej (wartość brutto)

ocena ofert według kryterium 2 Doświadczenie firmy – max 20
liczba usług polegających na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkolenia - za każde przeprowadzone szkolenie ponad wymagane minimum:
a/ 3 szkolenia odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia – 10 pkt
b/ 4 szkolenia odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia – 15 pkt
c/ 5 szkoleń odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia – 20 pkt

Ocena oferty zostanie policzona wg wzoru: P= (Pd/ Pn) x 20
Gdzie : P – punkty liczone dla danej oferty
Pd – punkty przyznane danej ofercie
Pn – maksymalna liczba punktów przyznanych spośród wszystkich ofert

Ilość uzyskanych punktów w poszczególnych kategoriach zostanie dodana.
Wyliczenie ostatecznej ilości punktów dla rozpatrywanej oferty nastąpi wg wzoru:

S = punkty za kryterium cena + punkty za kryterium doświadczenie
Gdzie:
S= ocena końcowa

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

IX. Wynik postępowania
O wyborze oferty zamawiający powiadomi Wykonawców.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.
X. Lista załączników:
1. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
2. Załącznik nr 2 – Formularz oferty
3. Załącznik nr 3 – Klauzula antykorupcyjna
4. Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych usług
5. Załącznik nr 5 – Wykaz personelu szkolącego, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.
6. Załącznik nr 6- Wzór umowy z wykonawcą usługi
Agnieszka Korzeniewska
Dyrektor PO-W w Kijanach
……………………………
Podpis Zamawiającego
Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2021 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron warszawatworzenie stron warszawa