Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Załącznik nr 1. Opis Przedmiotu Zamówienia

2013-12-20 14:49:30

Kijany, dnia 18.12.2013r. Znak sprawy: POW.ZP.272.1.10.2013 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia: Opracowanie i przeprowadzenie w siedzibie Zamawiającego dla kadry pracującej bezpośrednio z wychowankami kursu: z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej
1. Miejsce prowadzenia kursu
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia kursu w siedzibie PO-W, Kijany 19b, 21-077 Spiczyn
2. Termin kursu
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia kursu w dniu 30.12.2013r.
3. Czas trwania kursu:
Ilość godzin: 6.
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia kursu w godzinach pomiędzy 8.00 a 14.00; Wykonawca zapewnia dwie piętnastominutowe przerwy na skorzystanie z serwisu kawowego, posiłek.
4. Materiały szkoleniowe
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia materiałów szkoleniowych dla wszystkich Uczestników i jednego egzemplarza dla Zamawiającego. Materiały muszą być opatrzone logo projektu zgodnie z przekazanym przez Zamawiającego wzorem.
5. Prowadzenie dokumentacji kursu
Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania pre- i post- testu dla Uczestników projektu, nadzorowania listy obecności Uczestników projektu na kursie.
6. Wydanie zaświadczeń
Wykonawca jest zobowiązany wydać każdemu Uczestnikowi po ukończeniu kursu świadectwa jego ukończenia, zawierającego dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie (1 egz. uczestnikowi i 1 egz. Zamawiającemu). Dokument musi zawierać min. szczegółowy zakres programowy kursu oraz liczbę godzin kursu.
7. Tematyka kursu
Wykonawca przeprowadzi kurs zgodnie z opracowanym autorskim szczegółowym programem uwzględniającym wskazaną tematykę obejmującym co najmniej następujące zagadnienia:
1. Podstawy anatomii i fizjologii człowieka.
2. Bezpieczeństwo ratownika – posiadanie wiedzy na temat HIV i AIDS.
3. Wezwanie pomocy.
4. Zadławienia.
5. Postępowanie w sytuacji utraty przytomności.
6. Zatrucia.
7. Podstawowa resuscytacja krążeniowo- oddechowa.
8. Urazy.
9. Tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran.
10. Unieruchomienie złamań i podejrzeń złamań kości oraz zwichnięć.
11. Postępowanie w przypadku wychłodzenia i przegrzania.
12. Inne stany nagłego zagrożenia zdrowotnego (min. padaczka, cukrzyca, zawał serca, podtopienia, utonięcia, ukąszenia i użądlenia)
Zamawiający wymaga prowadzenia zajęć w formie warsztatowej.
Podczas kursu Wykonawca zagwarantuje dostęp do narzędzi edukacyjnych FANTOM
8.Przechowywanie dokumentacji
Wykonawca zapewni środki techniczne i organizacyjne umożliwiające należyte zabezpieczenie danych osobowych, wymagane przepisami prawa, w tym w szczególności przepisy ustawy o ochronie danych osobowych oraz przepisy rozporządzenia w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
9.Inne
Wykonawca jest zobowiązany do umożliwienia monitoringu, kontroli i ewaluacji kursu wykonywanej przez Zamawiającego lub podmiot zewnętrzny. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia zajęć w języku przyjaznym obu płciom. Wykonawca zobowiązany jest do wykorzystywania materiałów przyjaznych środowisku naturalnemu.
Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2020 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie strontworzenie stron