Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zawiadomienie o wyborze Wykonawcy zadania na przeprowadzenie kursu z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

2013-12-23 11:56:50

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym z dnia 18.12.2013r. na przeprowadzenie kursu z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla pracowników Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Kijanach realizowanego w ramach projektu: „Poprawa jakości usług świadczonych w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Kijanach” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi w Unii Europejskiej.

W niniejszym postępowaniu oferty złożyli wykonawcy i uzyskali punktację zgodnie
z poniższym:


Nr oferty
Nazwa, siedziba i adres wykonawcy Punktacja przyznana ofercie
w kryterium cena Punktacja przyznana ofercie
w kryterium doświadczenie zawodowe Łączna punktacja

1 Ośrodek Szkoleniowy. Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Lublinie ul. Bursaki 17, 20-150 Lublin 41 20 61
2 Ratownictwo Medyczne Jarosław Marczewski, ul. Czajkowa 39, 39 – 332 Tuszów Narodowy 62 15 77
Bartłomiej Paweł Domian. Ratownictwo i Szkolenia ul. Dunikowskiego 4, 07-415 Olszewo Borki; 63 10 73
Centrum Szkoleń i Usług „Torax” Michał Bojar ul. Prząśniczki 2/40, 20-838 Lublin. 80 10 90

Po dokonaniu analizy przedmiotowych ofert zadanie powierza się: Firmie Centrum Szkoleń i Usług „Torax” Michał Bojar ul. Prząśniczki 2/40, 20-838 Lublin
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp. Zgodnie z art. 4 pkt. 8 w/w ustawy Pzp niniejsze zamówienie podlega wyłączeniu od stosowania ustawy Pzp.

UZASADNIENIE
Przedmiotowe postępowanie było prowadzone w trybie zapytania ofertowego. W związku z umieszczeniem zapytania ofertowego na stronie WWW.sppw.powiatleczynski.pl, do zamawiającego przesłano cztery oferty, spełniające kryterium wyboru. Zamawiający wybrał ofertę, która została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o zastosowane kryteria wyboru. Centrum Szkoleń i Usług „Torax” Michał Bojar ul. Prząśniczki 2/40, 20-838 Lublin
Za wykonanie zamówienia zaproponowało najkorzystniejszą ofertę pod względem ceny. Wyłoniony Wykonawca posiada doświadczenie, umiejętności i wiedzę z zakresu przedmiotowego kursu.


Dziękujemy za udział w postępowaniu
Agnieszka Korzeniewska
Dyrektor PO-W
Otrzymują: a/a

(Podpis Dyrektora jednostki)

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2021 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stronprojektowanie stron