Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2014-01-03 14:39:43

Kijany, dnia 03.01.2014r. Numer sprawy POW.ZP.272.1.12.2013 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym z dnia 31.12.2013r. na wykonanie zadania: przygotowanie i dostawa wyżywienia zwanego dalej „catering”, „usługa cateringowa”, lub „posiłek” dla uczestników szkolenia w zakresie „nauki o więzi” w dniach 08.01.2014r. i 09.01.2014r. w ramach projektu „Poprawa jakości usług świadczonych w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Kijanach”, zwanego dalej „Projektem” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi w Unii Europejskiej, przedmiotowe zadanie powierza się: FIRMIE: Zakład Aktywności Zawodowej Łęczna, ul. Krasnystawska 52,

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp. Zgodnie z art. 4 pkt. 8 w/w ustawy Pzp niniejsze zamówienie podlega wyłączeniu od stosowania ustawy Pzp.
UZASADNIENIE
W przewidzianym zapytaniem ofertowym terminie do Zamawiającego wpłynęła jedna ważna oferta cenowa. Kwota zaoferowana przez Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej
z Łęcznej zawiera się w kwocie jaką Zamawiający przeznaczył na realizację przedmiotu zamówienia; oferta PZAZ została wybrana w oparciu o zastosowane kryteria wyboru.
Dziękujemy za udział w postępowaniu

Agnieszka Korzeniewska
Dyrektor PO-W
(podpis Koordynatora Projektu )

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2021 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

sklepy internetowesklepy internetowe