Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

BZP. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

2014-01-31 14:30:53

Spiczyn: Dostawa wyposażenia dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kijanach. Numer ogłoszenia: 35566 - 2014; data zamieszczenia: 31.01.2014 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Łęczyński - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza , Kijany 19B, 21-077 Spiczyn, woj. lubelskie, tel. 81 75 77 133, faks 81 75 77 133.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.sppw.powiatleczynski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: powiatowa jednostka organizacyjna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wyposażenia dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kijanach..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa trwałego wyposażenia pomieszczeń mieszkalnych podopiecznych w zestawy meblowe oraz jednej sali specjalnego przeznaczenia - do relaksacji wychowanków, w zestaw wypoczynkowy i jeden laptop; realizowane w ramach Projektu _Poprawa jakości usług świadczonych w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Kijanach_, zwanego dalej _Projektem_ współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi w Unii Europejskiej. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje transport, wniesienie, ustawienie i montaż mebli i urządzeń we wskazanych pomieszczeniach znajdujących się w budynku POW w Kijanach. 3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 1 do SIWZ. 4. Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości: - na dostawę mebli na okres co najmniej 24 miesięcy, - na dostawę urządzeń na okres co najmniej 12 miesięcy, a w przypadku gdy gwarancja producenta jest dłuższa co najmniej na okres gwarancji producenta..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.13.00.00-2, 32.32.20.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. III.4.3.1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić i załączyć do oferty - opis oferowanej dostawy w zakresie zadania/zadań na wykonanie którego/ych składa ofertę, oddzielnie dla mebli i urządzeń podając w szczególności nazwę producenta, typ/rodzaj mebli oraz markę, model i rok produkcji urządzeń - celem potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym w SIWZ wymaganiom. Wykonawca może też załączyć do oferty zdjęcia, rysunki i foldery

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy polegające na: 1) Zmianie terminu wykonania umowy, wynagrodzenia lub warunków płatności wskutek zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia; 2) Zmianie terminu wykonania umowy, zakresu lub warunków płatności na skutek wprowadzenia zmian w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Instytucją Zarządzającą lub wytycznych Instytucji Zarządzającej; 3) Zmianie zakresu, terminu wykonania umowy lub warunków płatności wynikającej z działania siły wyższej; 4) Zmianie zakresu, wysokości wynagrodzenia, terminu wykonania umowy lub warunków płatności wynikającej ze zmian w zakresie obowiązujących przepisów.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sppw.powiatleczynski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Placówka Opiekuńczo-Wychowawczej, Kijany 19B, 21-077 Spiczyn (sekretariat)..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.02.2014 godzina 13:00, miejsce: Placówka Opiekuńczo-Wychowawczej, Kijany 19B, 21-077 Spiczyn (sekretariat)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Wykonanie zamówienia współfinansowane jest w 85% przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi w Unii Europejskiej w związku z realizacją projektu pt. :_Poprawa jakości usług świadczonych w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Kijanach_, zaś w pozostałym zakresie z budżetu jednostki.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie 1 - dostawa mebli - zestaw nr 1.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie obejmuje dostawę zestawów meblowych do pokoi mieszkalnych.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 1 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.13.00.00-2.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.05.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie 2 - dostawa mebli - zestaw nr 2.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie obejmuje dostawę mebli tapicerowanych obejmujących jeden wypoczynek do Sali relaksacyjnej.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 1 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.13.00.00-2.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.03.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zadanie 3 - dostawa laptopa.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie obejmuje dostawę komputera przenośnego wraz z oprogramowaniem. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 1 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.32.20.00-6.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.03.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2021 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron krakówtworzenie stron kraków