Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

2014-02-19 16:26:47

Kijany, dn. 19.02.2014r. Znak sprawy: POW.ZP.272.4.01.2014 Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający: Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Kijanach, Kijany 19b, 21-077 Spiczyn na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) zawiadamia, o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kijanach realizowanego w ramach projektu _Poprawa jakości usług świadczonych w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Kijanach_ współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi w Unii Europejskiej.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Za ofertę najkorzystniejszą na wykonanie ZADANIA NR 1- dostawa mebli – zestaw nr 1
została uznana oferta złożona przez:
Centrum Zaopatrzenia Szkół ULART – CEZAS Artur Suchocki,
al.11 –listopada 156, 66-400 Gorzów Wielkopolski,

Uzasadnienie
Wyżej wskazana oferta jest najkorzystniejszą ofertą pod względem kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ (tj. cena ofertowa brutto - waga 100%, ), którym to kryterium Zamawiający kierował się przy wyborze.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, oferta jest ważna, nie podlega odrzuceniu i uzyskała maksymalną liczbę punktów tj. 100 pkt.
W niniejszym postępowaniu na wykonanie zadania nr 1 oferty złożyli wykonawcy i uzyskali punktację zgodnie z poniższym.


Nr oferty
Nazwa, siedziba i adres wykonawcy Punktacja przyznana ofercie
w kryterium cena ofertowa
Łączna punktacja

1. Biuro Inżynieryjne MARTEX, Marcin Puźniak,
Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów
94,72 pkt
2. Przedsiębiorstwo HEBO S.C. Jerzy i Henryk Krawczyk,
ul. Pionierska 14, 21-040 Świdnik Wykonawca wykluczony
Oferta odrzucona
3. Centrum Zaopatrzenia Szkół ULART – CEZAS A.Suchocki, al.11 –listopada 156, 66-400 Gorzów Wielkopolski
100,00 pkt

Za ofertę najkorzystniejszą na wykonanie ZADANIA NR 2- dostawa mebli – zestaw nr 2
została uznana oferta złożona przez:
MAXBIURO Michał Ornatowski,
ul. Targowa 23, 21-010 Łęczna

Uzasadnienie
Wyżej wskazana oferta jest najkorzystniejszą ofertą pod względem kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ (tj. cena ofertowa brutto - waga 100%, ), którym to kryterium Zamawiający kierował się przy wyborze.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, oferta jest ważna, nie podlega odrzuceniu i uzyskała maksymalną liczbę punktów tj. 100 pkt.
W niniejszym postępowaniu na wykonanie zadania nr 2 oferty złożyli wykonawcy i uzyskali punktację zgodnie z poniższym.


Nr oferty
Nazwa, siedziba i adres wykonawcy Punktacja przyznana ofercie
w kryterium cena ofertowa
Łączna punktacja

6. MAXBIURO Michał Ornatowski,
ul. Targowa 23, 21-010 Łęczna
100,00 pkt
Za ofertę najkorzystniejszą na wykonanie ZADANIA NR 3- dostawa laptopa
została uznana oferta złożona przez:
INKOM Teresa Walas,
ul. Braci Wójcickich 11, 21-010 Łęczna

Uzasadnienie
Wyżej wskazana oferta jest najkorzystniejszą ofertą pod względem kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ (tj. cena ofertowa brutto - waga 100%, ), którym to kryterium Zamawiający kierował się przy wyborze.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, oferta jest ważna, nie podlega odrzuceniu i uzyskała maksymalną liczbę punktów tj. 100 pkt.
W niniejszym postępowaniu na wykonanie zadania nr 3 oferty złożyli wykonawcy i uzyskali punktację zgodnie z poniższym.


Nr oferty
Nazwa, siedziba i adres wykonawcy Punktacja przyznana ofercie
w kryterium cena ofertowa
Łączna punktacja

4. MK KOMP Mariusz Bury
ul. Wyszyńskiego 49/12, 37-100 Łańcut
99,14 pkt
5. In Kom Teresa Walas
ul. Braci Wójcickich 11, 21-010 Łęczna
100,00 pkt
6 MAXBIURO Michał Ornatowski,
ul. Targowa 23, 21-010 Łęczna
89,39 pkt
Dziękujemy za udział w postępowaniu

Dyrektor
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
w Kijanach

Agnieszka Korzeniewska
Podpis nieczytelny
Otrzymują: a/a

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2021 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

agencja interaktywnaagencja interaktywna