Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zapytanie ofertowe na catering dla uczestników szkolenia w dniach 22.-25.04.2014r.

2014-03-12 16:02:23

Kijany, dnia 26.02.2014r. Znak sprawy: POW.ZP.272.1.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Dla zadania: Przygotowanie i dostawa wyżywienia zwanego dalej „catering”, „usługa cateringowa”, lub „posiłek” dla uczestników szkolenia z zakresu „systemowej terapii rodzin” w ramach projektu „Poprawa jakości usług świadczonych w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Kijanach”, zwanego dalej „Projektem” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi w Unii Europejskiej

I. DANE OGŁASZAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Kijanach,
Kijany 19b, 21-077 Spiczyn, NIP 5050016477, REGON 432732740
godziny urzędowania: poniedziałek – piątek 700-1500, tel/fax 081 75 77 133,
e-mail: wpowkijany@interia.pl, adres strony internetowej: www.sppw.powiatleczynski.pl,
Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na catering dla czternastu osób; w tym trzynastu pracowników Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Kijanach - uczestników szkolenia z zakresu „systemowej terapii rodzin” oraz trenera.
II. Tryb:
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp. Zgodnie z art. 4 pkt. 8 w/w ustawy Pzp niniejsze zamówienie podlega wyłączeniu od stosowania ustawy Pzp.
III. Opis przedmiotu zamówienia:
Przygotowanie i dostawa wyżywienia zwanego dalej „catering”, „usługa cateringowa”, lub „posiłek” dla uczestników szkolenia z zakresu „systemowej terapii rodzin” oraz trenera.
Usługa cateringowa rozumiana jest jako dostawa serwisu kawy, herbaty, ciasta pieczonego; domowego, ciasteczek deserowych, dodatków (cytryna, cukier, śmietanka), owoc; oraz porcji gorącej zupy – krem (200 ml) dla każdego uczestnika kursu; w tym serwis i obsługa po zakończeniu dnia szkoleniowego. Świadczenie usługi cateringowej polegać ma na przygotowaniu, dostarczeniu i podaniu posiłków (rozłożenie na stołach) do wskazanej Sali szkoleniowej na terenie PO-W w Kijanach dla uczestników szkolenia z zakresu „systemowej terapii rodzin” oraz trenera. dla 1 grupy – razem 13 os.+ 1 os. prowadząca, 4 dni szkoleniowe
(14 osób x 4 dni = 56 ) tj. 56 porcji gorącej zupy- krem i 56 zestawów deserowych/ciasta/owoc/serwis kawa, herbata, z zachowaniem jakości i warunków usługi, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
Usługa cateringowa musi odbywać się z poszanowaniem środowiska naturalnego, z wykorzystaniem opakowań ekologicznych.
IV. Termin wykonania przedmiotu zamówienia.
Wykonanie usługi cateringowej w dniach: 22.04.2014r.; 23.04.2014r.; 24.04.2014r.; 25.04.2014r.
Adres dostawy: Kijany 19b, 21-077 Spiczyn. Czas dostawy: w dniu kursu od g. 8.00 -14.00. Ilość dni szkolenia : 4 dni.
V. Warunki udziału w postępowaniu O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: a) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Działalność gospodarcza prowadzona w zakresie przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania uprawnień do jej prowadzenia.
b) Posiadania wiedzy i doświadczenia.
Zamawiający nie konkretyzuje wymagań w zakresie sposobu dokonywania oceny spełniania powyższego warunku. Warunek zostanie uznany za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.
c) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający nie konkretyzuje wymagań w zakresie sposobu dokonywania oceny spełniania powyższego warunku. Warunek zostanie uznany za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania.
d) Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiający nie konkretyzuje wymagań w zakresie sposobu dokonywania oceny spełniania powyższego warunku. Warunek zostanie uznany za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania.
2. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą się, iż nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego wykaże, że brak jest podstaw do jego wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.
VI. Sposób przygotowania oferty
1. Ofertę cenową należy złożyć na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1; zawierającą łączną cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia z podaniem kwoty netto /stawki i kwoty podatku VAT / kwoty brutto i przekazać, pocztą elektroniczną na adres wpowkijany@interia.pl do dnia 10.03.2014r. do godz.13.00.oraz pocztą tradycyjną lub osobiście na adres PO-W, Kijany 19b, 21-077 Spiczyn.
2. Oferta cenowa winna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Nie dopuszcza się możliwości składania wariantów cenowych przedmiotu oferty.
3. Cena przedmiotu oferty nie podlega zmianie po złożeniu oferty.
4. Do oferty (załącznik nr 3) należy dołączyć:
1) szczegółową Specyfikację 1 sztuki przedmiotu oferty.
2) podpisaną klauzulę antykorupcyjną załącznik nr 2 do zapytania.
5. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. W toku dokonywania badania i oceny ofert, Wysyłający zapytanie może żądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.
Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami ze strony Zamawiającego jest: Marta Piwońska, zastępca dyrektora PO-W VIII. Kryteria oceny ofert
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane załączniki złożona przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu.
przy czym: Cena stanowi 100 %.
IX. Wynik postępowania
O wyborze oferty zamawiający powiadomi Wykonawców.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.
X. Lista załączników:
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 – Klauzula antykorupcyjna
Załącznik nr 3 – Formularz oferty Załącznik nr 4 – Szczegółowa specyfikacja 1 sztuki oferty
Załącznik nr 5 – Wzór umowy z Wykonawcą
Agnieszka Korzeniewska
Dyrektor PO-W w Kijanach
……………………………
Podpis Zamawiającego

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2020 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron krakówprojektowanie stron kraków